OCI wil CO2-reductie versnellen, drie routes worden samen uitgewerkt

OCI N.V. wil via de maatwerkaanpak haar CO2-uitstoot voor 2030 met minimaal 0,8 megaton tot maximaal 1,7 megaton verminderen. Het bedrijf stootte in 2020 in totaal 2,2 megaton CO2 uit. Daarnaast wil het bedrijf met deze maatwerkaanpak tot 30% minder stikstof uitstoten en wordt onderzocht hoe het bedrijf de impact op de leefomgeving verder kan verbeteren. OCI heeft drie mogelijke verduurzamingsroutes om te zorgen dat groene ammoniak en groene methanol in Nederland beschikbaar komt. Dit staat beschreven in de intentieverklaring (Expression of Principles) die vandaag is ondertekend door minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), de gedeputeerden Baljeu (Zuid-Holland) en Van Gaans-Gijbels en Satijn (Limburg), CEO El-Hoshy en Executive Officer de Vries (OCI).

Het belang van groene ammoniak en methanol

In Nederland produceert OCI ammoniak en methanol op basis van aardgas. Het bedrijf wil verduurzamen door aardgas als grondstof te vervangen door groene en circulaire waterstof. Zo kan OCI groene (en koolstofarme) ammoniak en methanol produceren. Dit zijn belangrijke grondstoffen voor de verduurzaming van de industrie, de landbouw en de energietransitie. OCI verwerkt ammoniak zelf in kunstmesttoepassingen, daarnaast worden ammoniak en methanol door de industrie gebruikt in producten die we dagelijks gebruiken, zoals microchips, windmolenbladen, schoonmaakmiddelen, medicijnen en medische instrumenten. Groene ammoniak en groene methanol kunnen ook worden omgezet naar groene waterstof. Hiermee kunnen ze als energiebron worden gebruikt in de industrie en groene methanol als brandstof voor duurzame scheepvaart. Groene ammoniak kan daarnaast worden ingezet in de elektriciteitsopwekking en is een uitstekende waterstofdrager.

Drie mogelijke verduurzamingsroutes

De intentieverklaring beschrijft drie mogelijke verduurzamingsroutes om te zorgen dat de ammoniak en methanol die geproduceerd of geïmporteerd wordt groen (en koolstofarm) is. Op dit moment produceert OCI in Nederland voornamelijk met aardgas als grondstof. Dit kan vervangen worden door waterstof gemaakt uit wind op zee of door waterstof uit huishoudelijk en groen afval. Een derde mogelijkheid is om de groene ammoniak en methanol te importeren, bijvoorbeeld uit OCI’s productiefaciliteiten in Egypte en de VS. In de volgende fase gaat de overheid samen met OCI uitwerken welke route(s) de voorkeur hebben en in aanmerking komen voor maatwerk om de CO2-reductie in Nederland te versnellen.

Deze routes zorgen er ook voor dat de stikstofuitstoot tot 30% wordt verminderd. Daarnaast gaat OCI aanvullend onderzoek doen om de impact op de leefomgeving verder te verbeteren. Het gaat dan naast de stikstofuitstoot ook om het verminderen van de uitstoot van ammoniak en zwavel tijdens het productieproces. Ook wordt in de verdere uitwerking gestreefd om de risico’s van OCI’s activiteiten voor de veiligheid van de leefomgeving te minimaliseren.

Intentieverklaring onderdeel van maatwerkaanpak

De intentieverklaring tussen de overheid en OCI is een belangrijke stap in de maatwerkaanpak van het Rijk. Met de maatwerkaanpak kunnen de grootste industriële uitstoters een extra stap zetten om nieuwe duurzame technologieën vorm te geven die leiden tot minder CO2-uitstoot. Daarmee worden bedrijven uitgedaagd zelf met ambitieuze plannen te komen om de CO2-uitstoot in hun eigen schoorsteen en elders in de keten te verminderen, en hun impact op de omgeving te verbeteren. Met maatwerk wil het kabinet de onzekerheden, obstakels en vertragende factoren rond verduurzaming zoveel mogelijk wegnemen. Bedrijven moeten wel een visie hebben op hun weg naar klimaatneutraliteit en circulariteit, zodat ze hun activiteiten nu en in de toekomst in Nederland kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden over onder andere energie- en gasbesparing, scholing van technisch personeel, het beperken van stikstofuitstoot en het matchen van vraag naar en aanbod van elektriciteit.