Energieagenda

De Energieagenda geeft aan hoe Nederland in 2050 nog nauwelijks broeikasgassen (CO2) uitstoot.

Uitwerking Energieagenda

Het kabinet publiceerde de Energieagenda in december 2016. Daarna is de Rijksoverheid aan de slag gegaan met de uitwerking van de agenda. Het doel is om in 2050 80-95% minder CO2 uit te stoten. De Rijksoverheid brengt nu in kaart wat nodig en mogelijk is om dit doel te halen. Dit doet het Rijk in overleg met maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Partijen werken nu aan 5 transitiepaden:

 • kracht en licht;
 • lage-temperatuurwarmte;
 • hoge-temperatuurwarmte;
 • mobiliteit;
 • voedsel en natuur.

Elk transitiepad brengt het volgende in beeld:

 • doelstellingen voor minder CO2-uitstoot per transitiepad;
 • maatregelen en instrumenten die nodig zijn om de doelstellingen te halen;
 • technologische en maatschappelijke innovaties die nodig zijn om de doelstellingen te halen;
 • gevolgen voor de omgeving en samenwerking tussen overheden met bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers.

Nationaal energie- en klimaatplan

Eind 2017 biedt Nederland de Europese Commissie het concept voorstel aan van een nationaal energie- en klimaatplan.

Vragen hierover kunt u per e-mail sturen naar: energieagenda@minez.nl

Ambities Energieagenda

Na 2023 heeft het kabinet de volgende ambities:

 • Het aantal volledig elektrische auto's en auto's op waterstof zal verder toenemen. Vanaf 2035 is het alleen nog mogelijk duurzame auto’s in Nederland te verkopen.
 • De spoorsector zal volledig overschakelen op groene stroom. Vanaf 2025 maken nieuwe OV-bussen gebruik van hernieuwbare energie of biobrandstof.
 • Fietsen moet aantrekkelijker worden. Daarom komen er meer veilige fietsverbindingen en een extra impuls voor fietsenstallingen in steden.
 • Het wegtransport zal moeten overschakelen van fossiele naar biobrandstoffen en zuinigere  motoren.
 • Ook de luchtvaart zal moeten overgaan op CO2-arme brandstoffen en zal efficiënter moeten vliegen.
 • Daarnaast blijft de overheid de energiebesparing door de industrie krachtig stimuleren. Productieprocessen moeten veranderen zodat er minder CO2 wordt uitgestoten. De CO2 die toch nog wordt geproduceerd kan worden opgeslagen in lege aardgasvelden in de Noordzee.

Energietransitie verantwoordelijkheid van iedereen

De overgang naar duurzame energie wordt energietransitie genoemd. De energietransitie is alleen mogelijk als iedereen bijdraagt: burgers, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en alle overheden.

Energieakkoord

In 2013 is met 47 partijen het Energieakkoord gesloten. Deze afspraken lopen tot 2023. De Energieagenda beschrijft het einddoel in 2050 en de route daarnaartoe. Bedrijven en lokale overheden hebben zekerheid nodig zodat zij hun plannen erop kunnen afstemmen.

Geleidelijke en tijdige overgang naar CO2-arme economie

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent een drastische beperking van de CO2-uitstoot naar bijna 0 in 2050. Nederland groeit in een geleidelijk tempo naar een CO2-arme economie in 2050.