Eindexamens 2021

Vanwege de coronacrisis hadden leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Het tweede tijdvak voor het centraal examen werd verlengd naar 10 dagen, waarmee leerlingen het centraal examen konden spreiden over langere tijd. Ook kregen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen (2 in totaal). Daarnaast mochten leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mocht geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Voor het vmbo waren er extra wijzigingen.

Een aantal dingen waren anders door de bijzondere situatie van dat schooljaar.

Wijzigingen in het centraal examen in schooljaar 2020-2021
 

  • Tweede tijdvak van het centraal examen verlengd naar 10 dagen

Het tweede tijdvak werd uitgebreid van 4 naar 10 dagen. Zo konden leerlingen die ziek waren of in quarantaine zaten in het eerste tijdvak, het hele centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook konden leerlingen 1 of meerdere vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak zodat voor deze vakken meer voorbereidingstijd was.

  • Extra herkansing

Alle eindexamenleerlingen kregen een extra herkansing voor het centraal examen. Zij konden 2 vakken herkansen in plaats van 1.

  • Een vak niet mee laten tellen voor het bepalen van de uitslag

Leerlingen konden het cijfer van een vak niet mee laten tellen bij het bepalen van de uitslag. Het ging om het wegstrepen van een eindcijfer voor een heel vak. Het wegstrepen van een eindcijfer kon alleen als een leerling hierdoor alsnog kon slagen. Die leerlingen konden zo alsnog hun diploma halen en doorstromen naar het vervolgonderwijs. Het eindcijfer van het weggestreepte vak bleef wél zichtbaar op de cijferlijst. Leerlingen konden het vak niet laten vallen. Zij moesten wel het volledige examen hebben afgelegd.

Dit vak mocht geen kernvak zijn. Kernvakken verschillen per schoolsoort. Voor het vmbo is Nederlands een kernvak, voor het havo en vwo zijn Nederlands en Engels en voor zover van toepassing wiskunde (A, B of C) kernvakken.

  • Extra ondersteuning in voorbereiding op het examen

Ondanks dat examenleerlingen ook deze weken naar school konden, hadden veel scholieren in 2021 een minder optimale voorbereiding gehad op de examens. Om leerlingen extra ondersteuning te bieden bij de voorbereiding op het examen is er geld vrijgemaakt voor scholen om extra begeleiding te organiseren. Daarnaast werd op 1 maart een nieuw online platform gelanceerd waar examenlesstof werd uitgelegd. Dit platform is vrij toegankelijk voor examenleerlingen. Daarop staan kennisclips voor alle vakken (op onderwerp en niveau), de recente examens digitaal gebundeld en (interactieve) webinars om leerlingen te helpen in hun voorbereiding op het examen.

  • Herkansing in derde tijdvak

Leerlingen die in het tweede tijdvak opgingen voor de eerste kans van het centraal examen van 1 of meerdere vakken konden in het examenjaar 2020-2021 in een extra, derde tijdvak een eventuele herkansing maken.

Naast de verlenging van het tweede tijdvak, de extra herkansing en de mogelijkheid om een vak niet mee te laten tellen, waren er voor leerlingen in het vmbo extra wijzigingen:

  • Leerlingen die examen deden in het beroepsgerichte profielvak in het vmbo sloten dit vak in het schooljaar 2020-2021 af met een schoolexamen. Dit was in plaats van een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe).
  • Scholen konden digitale flexibele examens (centrale examens) in het vmbo-bb en vmbo–kb afnemen tot uiterlijk 23 juli 2021.

Extra herkansing voor staatsexamenkandidaten

De maatregelen hierboven golden ook voor staatsexamenkandidaten. Net als alle eindexamenleerlingen hadden staatsexamenkandidaten de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over tijdvak 1 en tijdvak 2. Staatsexamenkandidaten die in 2021 opgingen voor een diploma kregen de mogelijkheid om van twee vakken alle examenonderdelen te herkansen (centraal examen en college-examen). Dat was net als voor alle eindexamenleerlingen één extra herkansing voor het centraal examen en daarnaast één extra herkansing voor een college-examen. Ook hadden staatsexamenkandidaten de mogelijkheid om een eindcijfer weg te strepen en niet te laten meetellen bij de uitslag.

Bepalen van de uitslag

De school stelde de uitslag van het examen volgens de bestaande regels vast. Zoals de kernvakkenregel, de 5,5-regel en het maximaal aantal onvoldoendes. Als het eindcijfer van een vak niet bij de uitslag werd betrokken, werd de uitslag vastgesteld op basis van de overige vakken. Bekijk de precieze voorwaarden op Mijneindexamen.nl.

Normering 2021

In 2021 kon er niet worden genormeerd zoals andere jaren. Dat kwam doordat veel eindexamenkandidaten een andere voorbereiding op het eindexamen hadden gehad. Er werd daarom een normering gebruikt die zo dicht mogelijk in de buurt komt bij de normering van andere jaren.

Daarvoor werd gekeken naar de cijfers die de afgelopen jaren waren gehaald op de centrale examens, naar de gemiddelde moeilijkheid van de examens van afgelopen jaren. Ook werd aan alle docenten gevraagd om tijdens de correctie een inschatting te maken van hoe moeilijk het examen is. Zo kon het College voor Toetsen en Examens (CvTE) ervoor zorgen dat het cijfer dat leerlingen haalden recht deed aan hun prestaties én dat de eisen die per vak gesteld werden vergelijkbaar waren met voorgaande jaren.

Hier vindt u meer informatie over de normering voor 2021 via het CvTE.