Eindexamens 2021

Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen. Voor het vmbo zijn er extra wijzigingen.

Een aantal dingen zijn anders door de bijzondere situatie van dit schooljaar.

Wijzigingen in het centraal examen in schooljaar 2020-2021
 

  • Tweede tijdvak van het centraal examen verlengd naar 10 dagen

Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van 4 naar 10 dagen. Zo kunnen leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten in het eerste tijdvak, het hele centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook kunnen leerlingen 1 of meerdere vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak zodat voor deze vakken meer voorbereidingstijd is.

  • Extra herkansing

Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Zij kunnen 2 vakken herkansen in plaats van 1.

  • Herkansing in derde tijdvak

Leerlingen die in het tweede tijdvak opgaan voor de eerste kans van het centraal examen van 1 of meerdere vakken maken in het examenjaar 2020-2021 in een extra, derde tijdvak een eventuele herkansing.

Naast de verlenging van het tweede tijdvak en de extra herkansing, zijn er voor leerlingen in het vmbo extra wijzigingen:

  • Leerlingen die examen doen in het beroepsgerichte profielvak in het vmbo sluiten dit vak dit het schooljaar af met een schoolexamen. Dit is in plaats van een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe).
  • Scholen kunnen digitale flexibele examens (centrale examens) in het vmbo-bb en vmbo–kb afnemen tot uiterlijk 23 juli 2021.

Extra herkansing voor staatsexamenkandidaten

Staatsexamenkandidaten die in 2021 opgaan voor een diploma krijgen de mogelijkheid om van twee vakken alle examenonderdelen te herkansen (centraal examen en college-examen). Dat is net als voor alle eindexamenleerlingen één extra herkansing voor het centraal examen en daarnaast één extra herkansing voor een college-examen.

Bepalen van de uitslag

De school stelt de uitslag van het examen volgens de bestaande regels vast. Zoals de kernvakkenregel, de 5,5-regel en het maximaal aantal onvoldoendes.

Normering 2021

Dit jaar kan er niet worden genormeerd zoals andere jaren. Dat komt doordat veel eindexamenkandidaten tot nu toe een andere voorbereiding op het eindexamen hebben gehad. Er wordt daarom een normering gebruikt die zo dicht mogelijk in de buurt komt bij de normering van andere jaren.

Daarvoor wordt gekeken naar de cijfers die de afgelopen jaren zijn gehaald op de centrale examens, naar de gemiddelde moeilijkheid van de examens van afgelopen jaren. Ook wordt aan alle docenten gevraagd om tijdens de correctie een inschatting te maken van hoe moeilijk het examen is. Zo kan het College voor Toetsen en Examens (CvTE) ervoor zorgen dat het cijfer dat leerlingen straks halen recht doet aan hun prestaties én dat de eisen die per vak gesteld worden vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren.

Hier vindt u meer informatie over de normering via het CvTE.