Cultuurhistorie in de omgeving

De Rijksoverheid wil dat er in de monumentenzorg ook aandacht is voor de omgeving waarin het monument staat. En niet alleen aandacht voor het monument zelf. Dit is het gebiedsgerichte erfgoedbeleid.

Gemeenten moeten in hun bestemmingsplannen aangeven welke cultuurhistorische waarden er in hun gemeente aanwezig zijn. Cultuurhistorische waarden zijn bijvoorbeeld  monumenten en archeologische vindplaatsen. Ook moeten gemeenten aangeven hoe ze daar mee om willen gaan.

Zijn er plannen om een monument of de omgeving ervan aan te passen? Belanghebbenden kunnen dan vroeg in het planproces aangeven of er cultureel erfgoed is dat bescherming verdient. Erfgoed speelt dan al in een vroeg stadium een rol bij ruimtelijke planvorming.

Plannen voor gebiedsgericht erfgoedbeleid

De Rijksoverheid geeft in de Visie erfgoed en ruimte haar visie op het gebiedsgerichte erfgoedbeleid. De Visie beschrijft:

  • hoe de Rijksoverheid onroerend cultureel erfgoed een plek geeft in de leefruimte om ons heen (de ruimtelijke ordening);
  • wat daarbij de belangrijkste punten zijn;
  • hoe de Rijksoverheid daarbij samenwerkt met publiek en belanghebbenden.

De  Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE) voert de Visie erfgoed en ruimte uit.