Zijn er manieren om andere talen dan het Nederlands te erkennen?

De gebruikelijke manier om andere talen dan het Nederlands te erkennen, is via de wet. Ook kan een taal erkend worden via het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Het gaat dan om talen die belangrijk zijn voor het culturele erfgoed van Europa.

Talen erkennen via de Nederlandse wet

Het Fries is al lange tijd in de Nederlandse wet erkend. De Friese taal is:

 • sinds 1955 genoemd in verschillende onderwijswetten;
 • sinds 1956 toegestaan in de rechtszaal;
 • sinds 1995 erkend als bestuurstaal naast het Nederlands;
 • sinds 2014 als bestuurstaal en rechtstaal in de Wet gebruik Friese taal opgenomen.

Wilt u meer weten over Friese taalregelingen in Nederlandse wetten? Lees dan ook het overzicht van wet- en regelgeving inzake het Fries.

Talen erkennen via het Europese Handvest

Europese landen mogen in Europees verband andere talen dan hun officiële landstaal erkennen. Zo beschermen zij het culturele erfgoed van Europa. Talen zijn hier een belangrijk onderdeel van. Nederland heeft ook talen erkend onder dit Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden.

Hiervoor moeten talen aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De taal wordt van oudsher gesproken in Nederland.
 • Een minderheid van de Nederlandse bevolking gebruikt de taal.
 • De taal mag geen dialect van het Nederlands zijn.
 • De taal is geen migrantentaal.

Niveaus om talen te erkennen

Het Europees Handvest kent verschillende niveaus om talen te erkennen. Het Fries valt onder het hoogste niveau van erkenning. Dit betekent dat ons land op ten minste 35 punten beleid voor het Fries moet voeren. Zo:

 • mogen leden van de Eerste of Tweede Kamer de eed in het Fries afleggen;
 • mogen leden van Provinciale Staten en gemeenteraden in Fryslân de eed in het Fries afleggen;
 • is de provincienaam Fries (namelijk Fryslân);
 • hebben waterwegen, verschillende gemeentenamen en straatnamen in Fryslân alleen Friese namen;
 • mag u Fries spreken in de rechtszaal in Fryslân;
 • praten de gemeente en de politie in Fryslân mogelijk Fries met u;
 • geven scholen in Fryslân het vak Fries.

Nederland rapporteert aan de Raad van Europa hoe de verplichtingen uit het handvest zijn doorgevoerd. Dat doet het Rijk elke 3 jaar.

Officiële talen BES-eilanden

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (de BES-eilanden) horen bij Nederland. Nederland heeft wetten die alleen op die eilanden gelden: de BES-wetgeving. In die wetten staat dat Papiaments en Engels officiële talen zijn. Op de BES-eilanden mogen scholen daarom lesgeven in het Nederlands, Papiaments en Engels. Ook kan de overheid er met u praten in het Nederlands, Papiaments en Engels.

Wilt u meer weten over het Papiaments en het Engels in onze wetten? Ga dan naar het overzicht van wet- en regelgeving inzake het Papiaments en het Engels op de BES-eilanden.