Doelen Europa 2020

De Europese Unie (EU) heeft in 2010 het 10-jarenplan Europa 2020 opgesteld. Hierin staan afspraken over economische groei en werkgelegenheid. Nederland heeft al vooruitgang geboekt.

Afspraken EU-landen om economie sterker te maken

In Europa 2020 staan afspraken van de EU-landen om de economie sterker te maken. Met dit 10-jarenplan willen de EU-landen:

  • Zorgen voor werkgelegenheid in de EU.
  • Maatschappelijke en economische uitdagingen aanpakken. Zoals de gevolgen van vergrijzing, armoede, toenemende schaarste van grondstoffen, klimaatverandering en innovatie.

Hoofddoelen Europa 2020

De EU heeft 5 hoofddoelen vastgesteld voor onderwijs, werkgelegenheid, vernieuwing, klimaat en armoede:

Tabel: hoofddoelen Europa 2020
Onderwijs
  • Minimaal 40% van de 30 tot 34-jarigen heeft een einddiploma voor het hoger onderwijs.
Werkgelegenheid
  • 75% van de mensen tussen de 20 en 64 jaar heeft werk.
Onderzoek en ontwikkeling
  • 3% van de Europese inkomsten (bruto binnenlands product, bbp) wordt ge├»nvesteerd in onderzoek en ontwikkeling.
Klimaatverandering en (duurzame) energie
  • Minimaal 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990.
  • 20% van de energie komt uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie, bio-energie en aardwarmte.
  • 20% minder energieverspilling.
Armoede
  • Er zijn minimaal 20 miljoen minder mensen slachtoffer van armoede en sociale uitsluiting. Sociale uitsluiting betekent dat iemand niet goed kan meekomen in de maatschappij.

Gevolgen Europa 2020 voor Nederland

De EU gebruikt de hoofddoelen om te toetsen of de lidstaten de Europa 2020-strategie goed uitvoeren. Elk land moet de 5 doelen afstemmen op zijn eigen situatie. Voor Nederland zijn de doelstellingen als volgt:

Onderwijs
Nederlandse nationale doelen Gerealiseerd in 2012
Verlagen percentage vroegtijdig schoolverlaters < 8% 8,8%
Verhogen percentage van 30-34-jarigen met minimaal HBO opleiding > 40% 42,3%
Werkgelegenheid
Nederlandse nationale doelen Gerealiseerd in 2012
Verhogen arbeidsparticipatie van 69% naar 75% 80% 76,6%
Onderzoek en ontwikkeling
Nederlandse nationale doelen Gerealiseerd in 2012
Verhogen uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling van 1,9% naar 3% van het bbp 2,5% 2,16%
Klimaatverandering en duurzame energie
Nederlandse nationale doelen Gerealiseerd in 2016
20% minder CO2-uitstoot van bedrijven die niet onder CO2- emissiehandelsysteem (ETS) vallen 16% 23%
ETS-sectoren niet van toepassing niet van toepassing
20% duurzame energie 14% 5,9%
20% energiebesparing 1,5% per jaar 1,7% gemiddeld per jaar (2013-2020)
Armoede
Nederlandse nationale doelen Gerealiseerd in 2012
Minimaal 20 miljoen minder mensen met risico op armoede en sociale uitsluiting 100.000 minder huishoudens zonder werk Er zijn 22.000 meer huishoudens zonder werk dan bij de start in 2008. Dit is het gevolg van de economische crisis.

Nationaal hervormingsprogramma

De EU-lidstaten moeten elk jaar in april het nationaal hervormingsprogramma (NHP) indienen. Daarin geven zij onder meer aan wat zij doen om de doelen van Europa 2020 te bereiken. Daarnaast dienen lidstaten een stabiliteitsplan (SP) in waarin zij de plannen voor de begroting toelichten.

Op basis van deze 2 documenten adviseert de EU de lidstaten jaarlijks over versterking van de economie. Nederland kreeg in 2014 onder meer het advies om verdere maatregelen te nemen om de arbeidsparticipatie te vergroten.

Tussentijdse consultatie over Europa2020

In 2015 beoordeelt de Europese Commissie hoe het tot nu toe gaat met Europa 2020. Op basis van een openbare raadpleging doet de Commissie begin 2015 voorstellen voor eventuele verbetering van Europa 2020.