Evalueren bij Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een programmering opgesteld om alle beleidsonderwerpen te beoordelen. Deze programmering bestrijkt een periode van 6 jaar. IenW stelt de programmering jaarlijks bij. Het ministerie biedt deze aan de Tweede Kamer aan, samen met de begroting. 

Beleidsdoorlichtingen

 • Waterkwantiteit 
 • Waterkwaliteit
 • Ruimtelijke ontwikkeling  
 • Wegen en verkeersveiligheid (Leefomgeving) 
 • Wegen en verkeersveiligheid
 • Openbaar vervoer 
 • Spoor 
 • Luchtvaart (GIS) 
 • Luchtvaart 
 • Scheepvaart en havens (Nota Zeehavens) 
 • Scheepvaart en havens 
 • Klimaat 
 • Geluid 
 • Lucht 
 • Duurzaamheid 
 • Externe Veiligheid en risico’s (Besluit externe veiligheid inrichtingen) 
 • Externe Veiligheid en risico’s 
 • Meteorologie, seismologie en aardobservatie 
 • Handhaving en toezicht 
 • Brede doeluitkering 
 • Bijdrage investeringsfondsen

Onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid en overig onderzoek

Naast beleidsdoorlichtingen voert IenW ook andere onderzoeken uit. Deze zijn in onderstaande tabellen opgenomen. De onderzoeken zijn per beleidsterrein verdeeld in:

 • onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid;
 • overig onderzoek.
Onderzoeken op het gebied van waterkwantiteit
Onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid Overig onderzoek
Effectenonderzoek ex-post: beoordeling van enkele onderdelen van de waterwet  Policy dialogue n.a.v. OESO-onderzoek, gericht op toekomstige opgaven in het waterbeheer 
Effectenonderzoek ex post: beoordeling waterschapswet belastingstelsel Jaarlijkse voortgangsrapportage waterbeleid in Nederland 2011 (Water in beeld)  
Effectenonderzoek ex post: beoordeling Waterschapswet verkiezingsstelsel  Periodieke toetsing van belangrijkste waterkeringen
Leefomgevingsbalans  ILT: Rapportage Derde toets belangrijkste waterkeringen; Landelijke toets 2006–2011
Tussentijdse beoordeling Bestuursakkoord water ILT: Rapportage verlengde derde toetsing
MIRT-onderzoeken in het kader van (de deelprogramma’s van) het Deltaprogramma Toetsing van de Basiskustlijn (kustlijn-kaartenboek) 
¾ Beoordeling Ruimte voor de Rivier Verkenning van de veiligheid in Nederland
CPB: MKBA waterveiligheid IJsselmeergebied  5-jaarlijkse beoordelingactiviteiten Schelde-estuarium, volgens verdrag met Vlaanderen over samenwerken beleid en beheer
Beoordeling Deltawet  PBL: Monitor SVIR
CPB: Second Opinion Kostenbatenanalyse Waterveiligheid 21ste eeuw   
Beoordeling van de effectiviteit van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast  
De rol van IenW bij vernieuwing in de maritieme sector  
Diverse voortgangsrapportages in het kader van de Regeling grote projecten, zoals HWBP2, Ruimte voor de rivier en Maaswerken  
Basisrapportage hoogwaterbeschermingsprogramma  
IBO Beheer en Onderhoud  
MKBA Waterveiligheid 21e eeuw en slachtofferrisicoanalyses  
Onderzoeken op het gebied van waterkwaliteit
Onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid Overig onderzoek
12 PBL: beoordeling meststoffenwet ILT: de kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2011
PBL: beoordeling van de nota duurzame gewasbescherming MKBA maatregelen en kosten uitvoering Kaderrichtlijn Mariene aanpak
PBL: Leefomgevingsbalans Policy dialogue n.a.v. OESO onderzoek gericht op toekomstige opgaven in het waterbeheer
Nieuwe beoordeling KRM. Beoordeling bereiken goede milieutoestand en daarbij behorende doelen in 2020, na getroffen maatregelen EC: report from the commission to the EP and the Council. Subject is the implementation of the WFD River Basin Management Plans. Member state Netherlands 
PBL: Analyse van de milieu- en natuureffecten van Bruggen slaan-Een quick scan EC beoordeling over toestand zwemwater in 2012  
Beoordeling doelmatigheid drinkwatervoorziening (beoordeling van hoofdstuk 5 vd drinkwaterwet ogv art 60 vd drinkwaterwet) Jaarlijkse voortgangsrapportage waterbeleid in NL over 2011 (water in beeld)
  Diverse rapportages over bijzondere stoffen en toestand drinkwater(winning) 
  RIVM: bescherming drinkwaterbronnen in het nationaal beleid
  ILT: bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector (benchmark 2012–2013) 
  ILT: Jaarlijkse evaluatie drinkwatertarieven 12 
  PBL: Monitor SVIR
Onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling
Onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid Overig onderzoek
Ontwikkelagenda MKBA- Presentatie MKBA RRAAM  PBL: ex durante beoordeling Wet ruimtelijke ordening (WRO) tweede rapportage 
Leefomgevingsbalans PBL PBL: ex ante beoordeling SVIR
CPB: Second Opinion MKBA Zuidasdok  PBL: Monitor SVIR
CPB: kosteneffectiviteitanalyse toekomstige inrichting Afsluitdijk   Gideon monitoring
Beoordeling onderzoek procesrechtelijke voorschriften Crisis- en herstelwet Inspire monitor EU 
KBA Haaglanden 13 Ex durante beoordeling AMvB Ruimte 1e tranche
KBA Rijnland 13 Ex durante beoordeling Wet voorkeursrecht gemeenten
KBA Zuidasdok 13 Beoordeling ladder voor duurzame bevolkingsconcentratie in steden
MKBA RRAAM Uitvoeringsmonitor SVIR
KEA SMASH 13 Plan MER Structuurvisie Ondergrond
MKBA Zandhonger Oosterschelde   MKBA Structuurvisie Ondergrond
MKEA/MKBA Haalbaarheidsstudie 12-mijlszone Beoordeling doorwerking MER
Beoordeling wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken   
Beoordeling  Basisregistratie Gebouwen  
Onderzoeken op het gebied van wegen en verkeersveiligheid
Onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid Overig onderzoek
Verslag over de toepassing van de Tracéwet Mobiliteitsbalans 2012
Verslag over de toepassing van de Tracéwet (inclusief infrastructuurfonds artikel 12) Mobiliteitsbalans 2013
Brief TK programma Beter Benutten Bereikbaarheidsmonitor hoofdwegennet 2011
Monitoring en beoordeling Beter Benutten  TwijnstraGudde: volledige eindrapportage CBR 
Procesevaluatie samenwerking binnen het programma Beter Benutten; interne IenW-rapportage Berenschot Publieksrapportage rijkswegennet 
Plannen van aanpak voor startbeslissing maatregel Beter Benutten  Maatregelen verkeersveiligheid 
Bereikbaarheidsverklaringen Beter Benutten: doelstellingen sturing minister/regio/bedrijfsleven  Alcoholslotprogramma 
Effectonderzoek Wet Rijonderricht motorrijtuigen  APK-frequentie
IBO Beheer en Onderhoud  ILT: staat van de transportveiligheid 2011
Beoordeling meerjarenprogramma Geluidsanering   
Beoordeling aantal doden en gewonden in het verkeer  
Nationale markt- en capaciteitsanalyse NMCA  
Onderzoeken op het gebied van openbaar vervoer
Onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid Overig onderzoek
Keuzes in kaart  NMCA 15
Beoordeling sociale veiligheid openbaar vervoer NMCA Openbaar Vervoer deelrapportage bijlage 4
KBA Amstelveenlijn Ruimte voor de fiets 15 3-jaarlijkse monitoring 
Beoordeling taxiwet Evaluatie dubbeltariefsysteem taxi   
Beoordeling boordcomputer taxi OV-klantenbarometer
  Eindrapport Krachten bundelen voor toekomstvast doelgroepenvervoer en OV
  Mobiliteitsbalans 2012
Onderzoeken op het gebied van het spoor
Onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid Overig onderzoek
Kabinetsreactie op parlementair onderzoek Jaarlijkse beoordeling one stop shop op corridors Rotterdam-Genua en Rotterdam-Lyon 
Tijdelijke commissie onderhoud en vernieuwing Spoorveiligheid personen/Verkeersslachtoffers op het spoor 16-jaarlijks Audit security
Beoordeling HSL-Zuid groot project status IF artikel 17 MER Evaluatie Betuweroute Aspect Sociaal
  Impactanalyse EU DG Transport 
  Mobiliteitsbalans 2012
Onderzoeken op het gebied van de luchtvaart
Onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid Overig onderzoek
Beoordeling Schipholbeleid (TK 29 665) Uitvoeringsagenda Luchtvaartnota
De luchtvaart in het EU-emissiehandelsysteem, gevolgen voor luchtvaartsector, consumenten en milieu Externe veiligheid
  Beoordeling Wet Luchtvaart (tarievenregeling Schiphol)
  Veiligheidsonderzoek Luchtvaart Nederland
  Beleidsagenda luchtvaartveiligheid
  Beoordeling subsidie Knowledge & Development Center (KDC)
Onderzoeken op het gebied van de scheepvaart
Onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid Overig onderzoek
Beoordeling Loodsenwet/toezicht Veiligheid scheepvaart en binnenvaart
Beoordeling beleidsbrief zeevaart, verantwoord varen en een vitale vloot Netwerk vaarwegen
Beoordeling van fiscaal maritiem beleid met financiën  
KBA Volkeraksluizen   
KBA Twentekanalen  
CPB:Second opinion KBA Zeetoegang IJmond  
Beoordeling subsidieregeling Zeehaveninnovatieproject   
Beoordeling Quick wins binnenhavens  
Beoordeling Project Mainport Rotterdam (status groot project)  
Onderzoeken op het gebied van het klimaat
Onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid Overig onderzoek
Tegengaan klimaatverandering Actualisatie referentieraming RIVM: Greenhouse Gas emissions in the Netherlands 1990–2010 
Hernieuwbare energie: beoordeling Europese richtlijn EZ  RIVM: Emissions of transboundary airpollutant in the Netherlands 1990–2010
PBL: Basispad voor de thema’s bereikbaarheid, klimaat en energie en natuur Voortgang klimaatbeleid in de balans voor de leefomgeving
MKBA maatregelen om CO2-uitstoot te verminderen (kosteneffectief klimaatbeleid naar 2050)   
Lokale klimaatinitiatieven  
TNO: Determination of Dutch NOx emissions factors for Euro 5 diesel passenger cars   
KPLUSV: Evaluatie klimaatakkoorden  
Tussentijdse beoordeling Lokale Klimaatagenda 2011–2012  
Ecofys: kosten, baten en effectiviteit van Domestic Offset systemen   
ECN: Evaluatie Besluit Emissie-eisen middelgrote stookinstallaties  
Kabinetsreactie op parlementair onderzoek naar klimaat  
MIA/VAMIL  
Onderzoeken op het gebied van geluid
Onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid Overig onderzoek
Swung IenII Implementatierapport richtlijn omgevingslawaai COM (2011)
Onderzoeken op het gebied van lucht
Onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid Overig onderzoek
PBL: Kosten- en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreini-gende stoffen PBL: Grootschalige concentratie-en depositiekaarten Nederland rapportage    
PBL: beoordeling milieueffecten en gezondheidsbaten van een beheers-gebied voor stikstofoxiden in de Noordzee  Jaarlijks monitorrapport, Verbeteren luchtkwaliteit

Eindevaluatie NSL

 
Onderzoeken op het gebied van duurzaamheid
Onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid Overig onderzoek
Voortgangsrapportage uitvoering Landelijk Afval Plan Monitor verpakkingen
Ex-ante-beoordeling ontwikkelingsrichtingen mestbeleid op realisatie milieudoelen voor de veehouderij National ecosystem assessment
Beoordeling Green Deals (samen met ministerie van Economische Zaken) PBL e.a.: monitor duurzaam Nederland
Ex-ante-beoordeling Circulaire economie (inclusief consumentenbeleid en Van Afval naar Grondstof (VANG))  
Beoordeling instrument duurzaam inkopen  
Beoordeling ketenaanpak  
Voortgangsrapportage zoals vereist in de biocideverordening  
Ex-ante: Fundamentele herziening besluit bodemkwaliteit  
Beoordeling Activiteitenbesluit milieubeheer over landbouwactiviteiten  
Nitraatrichtlijnrapportage (beoordeling nitraatrichtlijn)  
Onderzoeken op het gebied van externe veiligheid
Onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid Overig onderzoek
Bureau KLB beoordeling Reach Quick scan BRZO bedrijven;steekproef
  Van Seveso 2 naar Seveso 3: review
  Derde 5-jaarlijkse beoordeling van resultaten van het beleid rond prioritaire stoffen
  2e tussentijdse beoodeling vernieuwing stoffenbeleid (REACH/SOMS)
  Tussentijdse beoordeling omgaan met risico’s van nanotechnologie
  4-jaarlijkse beoordeling Nationale aanpak Milieu en Gezondheid
  4-jaarlijkse wettelijke beoordeling Commissie Genetische Modificatie
  Beoordeling van de BRZO (RUD)structuur
  Beoordeling Activiteitenbesluit
Onderzoeken op het gebied van meteorologie, seismologie en aardobservatie
Onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid Overig onderzoek
Er zijn hier geen onderzoeken gedaan naar effectiviteit en doelmatigheid Belang Eurometsat satellieten voor KNMI
  Verkenning toekomst KNMI en heroverweging wet KNMI
  Beoordeling wet taken metereologie en seismologie
Onderzoeken op het gebied van handhaving en toezicht
Onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid Overig onderzoek

Er zijn hier geen onderzoeken gedaan naar effectiviteit en doelmatigheid

Publicitair jaarverslag volgens meerjarenplan ILT (elk jaar)
  Staat van de transportveiligheid
  Beoordeling taakoverdracht KIWA
  Beoordeling baten- en lastendienst IVW
  BDU Verkeer en Vervoer
  Inzicht in besteding gelden BDU verkeer en vervoer
  Rapport WGR plusgebieden
  Beoordeling subsidie zoetwaterveren
  Uitvoeringsregeling en regel voor beleid
  BDU verkeer en vervoer