Begin 2020 meer duidelijkheid over inwerkingtreding regels wietexperiment

De Eerste Kamer heeft op 12 november 2019 ingestemd met het wetsvoorstel ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’. Daarmee is al een belangrijke stap gezet om het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen mogelijk te maken, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. Maar voor de verdere inrichting van het wietteeltexperiment is ook de vaststelling van ontwerpbesluit en een ministeriële regeling van belang. Het ontwerpbesluit ligt nu nog voor advies bij de Raad van State. Zodra de Raad van State haar advies heeft uitgebracht, kunnen de nodige vervolgstappen in het wetgevingsproces worden gezet. Wanneer duidelijk is dat de wet- en regelgeving  voor het experiment in werking kan treden, wordt dat ook op deze website bekend gemaakt. Naar verwachting volgt die informatie begin 2020.

Extra informatie voor telers

Zodra alle stappen in het wetgevingsproces zijn gezet, kunnen telers die deel willen nemen aan het experiment daarvoor een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier wordt zo snel als mogelijk nadat alle stappen in het wetgevingsproces zijn gezet, op deze website beschikbaar gesteld. Ook het tijdvak waarin telers hun aanvraag kunnen indienen wordt op deze website kenbaar gemaakt.

Bij de aanvraag moeten de telers een aantal stukken inleveren, zoals een plattegrond van de (beoogde) teeltlocatie, een financieel plan en een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van de aanvrager. Ook het VOG aanvraagformulier en een format voor het financiële plan worden op deze website beschikbaar gesteld.

Telers die willen deelnemen aan het experiment kunnen zich wel al voorbereiden. Zo moet de teler bij de aanvraag aangeven op welke locatie hij gaat telen of van plan is te gaan telen. Het is niet noodzakelijk dat de bij het doen van de aanvraag teler al een teeltlocatie vastgelegd heeft. Wel is het belangrijk dat telers die willen deelnemen al in contact treden met de gemeente waar de beoogde teeltlocatie ligt.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruins voor Medische Zorg en Sport hebben in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten dat de streefdatum voor inwerkingtreding van de wet- en regelgeving, 1 januari 2020, niet gehaald wordt. Begin volgend jaar wordt meer duidelijk over de planning van wet- en regelgeving.