Deelnemende gemeenten

Er zijn 10 gemeenten geselecteerd die aan het wietexperiment deelnemen. In de deelnemende gemeenten moeten alle coffeeshops meedoen aan het experiment. In het coalitieakkoord van 2021 – 2025 staat dat het experiment wordt uitgebreid met een 11de stad. Er is nog geen 11de stad geselecteerd.

10 deelnemende gemeenten

Voorafgaand aan het experiment konden gemeenten in Nederland zich aanmelden om deel te nemen. De regels en voorwaarden waaraan zij moeten voldoen staan in het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen

In augustus 2019 adviseerde de Adviescommissie Knottnerus de minister voor Medische Zorg en de minister van Justitie en Veiligheid over welke geïnteresseerde gemeenten deel zouden moeten nemen aan het experiment. De deelnemende gemeenten zijn:

  • Arnhem
  • Almere
  • Breda
  • Groningen
  • Heerlen
  • Voorne aan Zee
  • Maastricht
  • Nijmegen
  • Tilburg
  • Zaanstad

Alle adviezen van de commissie staan in het rapport Nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met een gesloten cannabisketen. Het kabinet heeft de meeste adviezen uit het rapport overgenomen. In de Kabinetsreactie op het advies legt het kabinet uit waarom het adviezen wel of niet overneemt. 

Bestaande en nieuwe regels tijdens experiment

Tijdens het experiment bepaalt de burgemeester of en welke coffeeshops in de gemeente worden toegestaan. Ook blijft het voor de burgemeesters mogelijk om te bepalen aan welke gemeentelijke regels coffeeshops moeten voldoen. Dat zijn bijvoorbeeld regels over de openingstijden en locaties van coffeeshops.

Naleven van de regels van het experiment

De burgemeester mag maatregelen nemen als een deelnemende coffeeshop zich niet aan de regels van het experiment houdt. Dit kan tot sluiting van de coffeeshop leiden.  

Toepassen ingezetenencriterium

In deelnemende gemeenten aan de grens met Duitsland of België mogen coffeeshophouders alleen personen toelaten die in Nederland wonen. De coffeeshophouder mag alleen aan deze personen cannabis verkopen. Dit is het ingezetenencriterium.

Burgemeesters van andere deelnemende gemeenten kunnen deze verplichting ook laten gelden voor de coffeeshops in hun gemeente.

Verplichte deelname coffeeshops

Alle coffeeshops in de deelnemende gemeente moeten meedoen aan het experiment. Voor alle coffeeshops gelden dan dezelfde regels. Ook is zo voor klanten duidelijk dat zij op kwaliteit gecontroleerde producten kopen.

Ontwikkelingen experiment volgen

Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich abonneren op nieuwsberichten en abonneren op documenten over het experiment gesloten coffeeshopketen.