Internationale aanpak witwassen en financiering terrorisme

Om witwassen en terrorismefinanciering internationaal aan te pakken is door de G7 de Financial Action Task Force (FATF) opgericht.  Nederland is ook deelnemer van deze Taskforce.

Financial Action Task Force (FATF)

Deelnemers van de FATF hebben wereldwijde afspraken gemaakt om witwassen van crimineel geld en financiering van terrorisme  tegen te gaan. Die afspraken staan in een standaard. Deelnemende landen (waaronder Nederland) moeten zich aan deze standaard houden. De FATF controleert of landen de afspraken naleven. Het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng en vertegenwoordiging bij de FATF.

FATF-standaarden / FATF methodologie

De FATF controleert periodiek of de landen aan de FATF-aanbevelingen voldoen. De FATF gebruikt voor de controle evaluatieteams, die bestaan uit experts van verschillende andere FATF-landen. Bij de beoordeling gaat het evaluatieteam na of de regelgeving voldoet aan de eisen van elk van de 40 FATF-aanbevelingen. Daarnaast beoordeelt het evaluatieteam of het land effectief is in het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. De effectiviteit beoordelen zij aan de hand van vastgestelde resultaatsverplichtingen (immediate outcomes) over elf verschillende onderwerpen. 

Controle door de FATF in 2021

In 2021 controleert de FATF of Nederland zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt in de standaard. Bij de controle wordt duidelijk waar het beter kan. De FATF houdt in de gaten of Nederland de verbeteringen daarna ook uitvoert. Zo blijft het internationale financiële stelsel betrouwbaar.  Als een land zich niet houdt aan de afspraken dan kan dit land te maken krijgen met strengere controles op het betaalverkeer.  Bij de controle van Nederland  in 2021 bekijkt de FATF ook welke resultaten Nederland heeft bereikt, zoals veroordelingen, bevroren tegoeden en succesvolle voorlichtingsbijeenkomsten.

Infographic controle door de FATF in Nederland in 2021 en 2022

Betrokkenen bij de controle door de FATF

Alle instellingen en sectoren die te maken hebben met de de standaard van de FATF zijn bij de controle betrokken. Dat zijn onder meer:

 • het ministerie van Financiën;
 • het ministerie van Justitie en Veiligheid;
 • het Openbaar Ministerie;
 • de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD);
 • de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland);
 • de Nederlandsche Bank;
 • Bureau Financieel toezicht

Overzicht van alle organisaties en sectoren

Deze (overheids)organisaties en sectoren verzamelen statistieken over;

 • de strafrechtelijke aanpak van witwassen, terrorismefinanciering en financiering van massavernietigingswapens,
 • het voorkomen van misbruik van organisaties,
 • internationale samenwerking op het gebied van bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering,
 • toezicht op de uitvoering van cliëntenonderzoek door bijvoorbeeld banken, notarissen en trustkantoren.

Daarnaast verzamelen zij voorbeelden van zaken en projecten waaruit blijkt hoe zij werken en welke resultaten zij hebben bereikt.

Met deze cijfers en voorbeelden onderbouwen de organisaties schriftelijk dat Nederland voldoet aan de afspraken die zij met de FATF heeft gemaakt.