Eindrapport inkomenstenverevening in het gemeentefonds Cebeon

Het deelonderzoek Inkomstenverevening in het gemeentefonds richtte zich op de verevenende werking van de algemene uitkering. Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) in 1997 is de systematiek om in het gemeentefonds rekening te houden met algemene eigen inkomsten van gemeenten uit onroerende zaakbelasting (ozb) en overige eigen middelen (OEM) niet veranderd.

Dit onderzoek heeft de volgende aandachtspunten opgeleverd voor het herijkingsonderzoek: het vereveningspercentage van de WOZ-waarde, het bepalen van een nieuw ‘nulpunt’ voor het ozb-rekentarief; de wijze van verevening van de OEM en het in de verevening te betrekken volume van ozb en OEM.

In het onderzoek is geconcludeerd dat de verschillen in eigen inkomstenpotentie tussen allerlei groepen gemeenten de afgelopen 20 jaar kleiner geworden, zoals met de Fvw werd beoogd. Wel zijn er signalen van mogelijke scheefheden in de verdeling bij centrumgemeenten, gemeenten met een zwakke sociale structuur, randgemeenten en krimpgemeenten. Daarom zullen deze typen gemeenten nader onderzocht worden in het herijkingsonderzoek.