Indiening Beeld van de Uitvoering 2018 - Informatie voor gemeenten

Voor 1 maart 2019 dient het College van B&W het Beeld van de Uitvoering over 2018 in het kader van de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidie), de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004 en de WWIK (alleen baten) bij de minister van SZW in te dienen. De gevraagde financiële informatie betreft de voorlopige stand van zaken over 2018 en vergt geen controleverklaring van uw accountant.

Het vastgestelde model van het Beeld van de Uitvoering 2018 en een toelichting op de te verstrekken gegevens treft u hieronder aan.

Voor de indiening van het Beeld van de Uitvoering over 2018 dient het college een formulier in te vullen en te ondertekenen. Hiervoor is een recente versie van de Adobe Reader nodig.  Voor het plaatsen van de digitale handtekening gebruikt de gemeente de software die behoort bij het certificaat. Na invulling en ondertekening verzendt de gemeente het formulier naar het ministerie via een standaard mailprogramma, bijvoorbeeld Microsoft Outlook.

Let wel, bij een te late indiening van het Beeld van de uitvoering 2018 schort het ministerie van SZW de betaling van de maandelijkse voorschotten aan de gemeente op met ingang van maart 2019.