Extra geld onderwijs door coronacrisis

Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs. Er gaat €200 miljoen naar studenten om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Daarnaast investeert het kabinet €244 miljoen in het basis-, voortgezet onderwijs en mbo als extra ondersteuning voor leerlingen die dat door de coronacrisis nodig hebben.

De eerste subsidieaanvragen zijn mogelijk vanaf 2 juni.

Voorschoolse educatie
Aanbieders van voorschoolse educatie kunnen subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor voorschoolse educatie aan peuters, die dit vanwege de coronacrisis nodig hebben. De subsidie is bedoeld om verdere achterstand te voorkomen en om de opgelopen achterstand in te halen. De programma’s moeten aanvullend zijn aan het bestaande reguliere aanbod voor voorschoolse educatie en alleen peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie mogen deelnemen. Kindcentra kunnen vanaf 15 t/m 28 juni een subsidieaanvraag indienen

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de subsidieregeling voorschoolse educatie.

Basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs 
Scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs kunnen financiële hulp aanvragen bij het bieden van hulp en maatwerk. Dit is voor leerlingen en studenten die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben. Met de financiële hulp kunnen scholen in de periode van de zomervakantie 2020 tot en met de zomervakantie 2021 leerlingen en studenten ondersteunen om achterstanden in te lopen. Bijvoorbeeld door extra programma’s aan te bieden naast de reguliere onderwijstijd. Bijvoorbeeld in de zomer- of herfstvakantie of na schooltijd of in het weekend.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de subsidieregeling onderwijs 2020-2021.

Voortgezet (speciaal) onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen financiële hulp aanvragen bij het bieden van hulp en maatwerk. Dit is voor leerlingen en studenten die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben. Hiermee kunnen scholen in de periode van de zomervakantie 2020 tot en met de zomervakantie 2021 leerlingen en studenten ondersteunen om achterstanden in te lopen. Bijvoorbeeld door extra programma’s aan te bieden naast de reguliere onderwijstijd.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's 2020 -2021.

Middelbaar beroepsonderwijs

  • Mbo-instellingen kunnen financiële hulp aanvragen bij het bieden van hulp en maatwerk. Dit is voor leerlingen en studenten die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben.
  • Alle mbo-studenten die in de periode van augustus 2020 tot en met januari 2021 een diploma halen, ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag. Dit is een bedrag met een hoogte van maximaal drie maanden les-, cursus-, of collegegeld. Drie maanden zou in het mbo voor een bbl-student neerkomen op een eenmalige tegemoetkoming van € 150. Een bol-student in het mbo ontvangt dan € 300.
  • Alle mbo-studenten van wie in de maanden juli, augustus of september 2020 het recht op een basisbeurs (in de mbo-bol) of aanvullende beurs vervalt, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Voor bol-studenten met alleen een basisbeurs is dit een bedrag van € 800. Voor bol-studenten die daarnaast ook een aanvullende beurs hebben gaat het om een totaalbedrag van € 2.000.
  • Bedrijven die leerwerkbanen aanbieden kunnen een voorschot krijgen op hun subsidie. Het kabinet investeert om zoveel mogelijk bedrijven te overtuigen stages en leerwerkbanen aan te blijven of gaan bieden voor het beroepsgerichte onderwijs. Daarnaast verhoogt het kabinet de subsidieregeling praktijkleren voor conjunctuur- en contactgevoelige bedrijfssectoren, die geraakt worden de coronacrisis. De verhoging van de subsidieregeling praktijkleren geldt voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's 2020 -2021.

Hoger onderwijs

  • Alle studenten van wie in de maanden juli, augustus of september 2020 het recht op aanvullende beurs vervalt, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs gaat het om een bedrag van € 1.500.
  • Alle studenten die in de periode september 2020 tot en met januari 2021 een hbo- (ad, bachelor of master) of een masterdiploma aan de universiteit halen, ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag. Dit is een bedrag met een hoogte van maximaal drie maanden les-, cursus-, of collegegeld. Voor een student in het hoger onderwijs zou dat neerkomen op een eenmalige tegemoetkoming van € 535.

Nieuwkomers basis- en voortgezet onderwijs

Nieuwkomerskinderen en hun ouders spreken vaak de Nederlandse taal nog niet goed. Daarom werkt het thuisonderwijs minder goed voor  nieuwkomersleerlingen dan voor leerlingen die de taal wel machtig zijn. Om deze achterstand aan te pakken stelt het kabinet €21 miljoen beschikbaar.