Veelgestelde vragen subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de  subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021.

Subsidie voor extra ondersteuning aan kinderen, leerlingen en mbo-studenten vanwege de coronacrisis
Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen binnenkort subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Deze programma’s zijn niet verplicht en vinden plaats naast het reguliere onderwijsprogramma. In totaal maakt het kabinet hiervoor € 244 miljoen vrij.

Sinds 2 juni 2020 kunnen scholen en instellingen de eerste subsidie aanvragen via de website van DUS-I.

Waarvoor kunnen scholen en instellingen subsidie aanvragen?

Scholen en instellingen kunnen subsidie aanvragen om hun leerlingen en studenten in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021 maatwerk te bieden met inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.

De programma’s zijn bedoeld voor kinderen, leerlingen en studenten die extra ondersteuning nodig hebben om leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging te kunnen inhalen. Het gaat om achterstanden en vertragingen als gevolg van de sluiting van scholen of instellingen door het coronavirus. Het inhalen van de achterstanden kan bijvoorbeeld in de vorm van extra onderwijsuren naast de gewone lesuren. Of door het organiseren van programma’s in de zomervakantie, in de weekenden of in de herfstvakantie. Ook kunnen mbo-instellingen nog meer begeleiding bieden aan studenten bij het vinden van een stageplek.

Wie kunnen de subsidie aanvragen?

De aanvrager en ontvanger van de subsidie is het schoolbestuur of instellingsbestuur (bevoegd gezag) van de uitvoerende school of instelling uit:

 • het primair onderwijs;
 • het speciaal onderwijs:
 • het speciaal basisonderwijs;
 • het voortgezet onderwijs;
 • het voortgezet speciaal onderwijs;
 • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
 • de volwasseneneducatie. Ook aanbieders van volwasseneneducatie voor laaggeletterden, die onder toezicht van de Inspectie staan, komen in aanmerking.

Het bevoegd gezag kan voor iedere school of instelling subsidie aanvragen. Voor scholen waar veel achterstanden voorkomen kunnen zij dit voor een groter deel van hun leerlingen of studenten doen.

Zijn scholen en instellingen verplicht om een aanbod te organiseren?

Nee. Het besluit om een subsidieaanvraag in te dienen ligt bij de scholen en instellingen. Scholen en instellingen zijn dus niet verplicht om een aanvullend onderwijsaanbod te ontwikkelen. Daarnaast hoeven scholen en instellingen het aanvullende onderwijs ook niet zelf te organiseren. Zij mogen de hulp van een andere organisatie inroepen. Dat kan bijvoorbeeld de gemeente zijn.

Leerlingen of studenten zijn niet verplicht om van het aanbod gebruik te maken. Leraren zijn niet verplicht een dergelijk programma buiten de reguliere schooltijden te verzorgen.

Hoe kunnen scholen en instellingen subsidie aanvragen?

Scholen en instellingen die subsidie willen aanvragen, kunnen op tenminste twee momenten een aanvraag indienen. Zie daarvoor op deze pagina de q&a: 'Wanneer moeten scholen en instellingen het inhaal- en ondersteuningsprogramma aanbieden?'. 

De subsidieaanvraag bestaat uit het invullen van een online aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Meer informatie over het indienen van de subsidieaanvraag wordt in de week van 25 mei bekend en is vanaf dat moment te vinden op deze website.

Om in aanmerking te komen voor subsidie volgens de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Meer informatie over de regeling, voorwaarden en het indienen van de subsidieaanvraag:

Kijk ook op de website www.weeropschool.nl voor meer praktische informatie en voorbeelden. Eventuele vragen kunt u stellen via het loket www.lesopafstand.nl/loket.

Wanneer moeten scholen en instellingen het inhaal- en ondersteuningsprogramma aanbieden?

Er zijn drie tijdvakken waarin scholen en instellingen het inhaal- en ondersteuningsprogramma kunnen aanbieden. Houd hier ook rekening mee bij het moment van aanvragen.

 1. Eerste tijdvak: 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020;
  Moment aanvragen subsidie:  van 2 juni 2020 tot en met 21 juni 2020.
  Dit tijdvak is vooral gericht op scholen en instellingen die al bezig zijn met de organisatie van een programma met (ook) een aanbod in de periode van de zomervakantie. Willen scholen of instellingen een aanbod organiseren dat geheel na de zomervakantie plaatsvindt? Dan is het advies om subsidie aan te vragen voor het tweede tijdvak.
   
 2.  Tweede tijdvak: 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021;
  Moment aanvragen subsidie: van 18 augustus 2020 tot en met 18 september 2020.
   
 3. Derde tijdvak: indien er nog budget beschikbaar is na de eerste twee tijdvakken wordt dit beschikbaar gesteld in een derde tijdvak. De  aanvraagperiode zal in het najaar van 2020 zijn.