Veelgestelde vragen subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie.

Subsidie voor extra ondersteuning aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand vanwege de coronacrisis

Door de bestrijding van het coronavirus is het aanbod van voorschoolse educatie (ve) aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand  een periode stilgelegd. Daarnaast zijn er peuters die door andere coronamaatregelen minder voorschoolse educatie kunnen volgen. Bijvoorbeeld door quarantaine of door latere indicering. Hierdoor lopen deze peuters extra risico op achterstanden wanneer ze starten op de basisschool. 

Om de opgelopen achterstand in te halen, heeft het kabinet dit jaar € 10,7 miljoen beschikbaar gesteld. Kindercentra kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Deze programma’s moeten aanvullend zijn aan het bestaande reguliere aanbod voor voorschoolse educatie. Vorig jaar konden ook al zulke programma’s worden georganiseerd. Het kabinet heeft nu extra geld beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode na de kerstvakantie 2020 tot en met de kerstvakantie 2021.

Er wordt nog 1 aanvraagperiode opengesteld. Dit keer is het voor kindercentra mogelijk om subsidie aan te vragen voor een inhaalprogramma in de vakantie, én voor een inhaalprogramma in de weken dat het kindercentrum al een regulier aanbod voorschoolse educatie heeft. 

In de vorige aanvraagperiodes konden kindercentra die regulier al open zijn in de schoolvakanties geen subsidie aanvragen voor een inhaalprogramma. In de nieuwe aanvraagperiode kan dit wel. Zij kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor een inhaalprogramma van 4 uur per week bovenop het reguliere programma voorschoolse educatie. Dit is uitgewerkt in een wijzigingsregeling van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s ve.

Voor de programma’s komen alleen peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie in aanmerking. Het aanbod kan alleen worden georganiseerd op kindercentra die ook reguliere ve aanbieden.

De aanvragers komen in aanmerking voor een bedrag van € 12,50 per ve-peuter per uur en een vast bedrag van € 500 voor coördinatie. Op het moment dat het subsidieplafond van € 10,7 miljoen wordt uitgeput, wordt de subsidie verdeeld naar rato (niet minder dan 90% van het aanvraagbedrag per aanbieder). Als dat niet voldoet wordt er geloot.

Waarvoor kunnen ve-aanbieders subsidie aanvragen?

De minister verstrekt subsidie met als doel dat peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie (ve-peuters) die het inhaal-en ondersteuningsprogramma volgen, een reëel perspectief hebben op het wegwerken dan wel inhalen van de opgelopen achterstanden. Het inhaal- en ondersteuningsprogramma ve is geen voorschoolse educatie, maar een aanvulling hierop, voor de tijd die gemist is vanwege COVID-19. Met de subsidie kunnen aanvragers een inhaal- en ondersteuningsprogramma ve organiseren waar:

  • ve-peuters in de schoolvakanties aan deelnemen. Hierbij gaat het om een aanbod van ten minste 1 week voor minimaal 10 en maximaal 16 uur per week;
  • ve-peuters gedurende de reguliere weken van voorschoolse educatie aan deelnemen. Hierbij gaat het om een aanbod van ten minste 1 uur per week gedurende meerdere weken. Het totale aanbod van reguliere ve-uren en de uren van het aanvullende inhaalprogramma tezamen mag maximaal 6 uur per dag zijn. 

Wie kunnen de subsidie aanvragen?

Vanaf 1 augustus 2021 tot en met 10 september 2021 kunnen houders van kindercentra een subsidieaanvraag indienen. De programma’s kunnen worden uitgevoerd vanaf de dag na ontvangst van de subsidieaanvraag tot en met 9 januari 2022. Houders van kindercentra kunnen de aanvraag alleen indienen voor kindercentra die met een ve-aanbod staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en die voorschoolse educatie verzorgen aan peuters met een indicatie voor ve. Kindercentra die niet met een ve-aanbod staan geregistreerd in het LRK komen dus niet in aanmerking. Het is niet toegestaan om meerdere kindercentra in 1aanvraag op te nemen. Voor ieder kindercentrum moet dus een aparte aanvraag worden ingediend.  De subsidie kan worden aangevraagd met het aanvraagformulier op de website van DUS-I.  

Zijn kindercentra verplicht om een aanbod te organiseren?

Nee. Het besluit om een subsidieaanvraag in te dienen ligt bij de ve-aanbieders. Kindercentra zijn dus niet verplicht om dit programma te organiseren. Peuters en hun ouders zijn ook niet verplicht om van het aanbod gebruik te maken.

Wanneer moeten kindercentra het inhaal- en ondersteuningsprogramma aanbieden?

Er is 1 tijdvak waarbinnen het inhaal-en ondersteuningsprogramma voorschoolse educatie moet worden aangeboden: vanaf de dag na ontvangst van de subsidieaanvraag tot en met 9 januari 2022. 

Meer informatie

Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het indienen van de subsidieaanvraag. We verwijzen u ook naar de toelichting bij de regeling en de tekst van de regeling zelf.

Mocht de informatie op deze pagina of in de veelgestelde vragen afwijken van de tekst en intentie van de regeling en de toelichting daarop, dan geldt de in de regeling en toelichting vastgestelde tekst.