Veelgestelde vragen subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie.

Subsidie voor extra ondersteuning aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand vanwege de coronacrisis

Tussen 16 december 2020 en 8 februari 2021 is door de bestrijding van het coronavirus het aanbod van voorschoolse educatie (ve) aan peuters met een risico op een achterstand in het onderwijs stilgelegd. Daarnaast zijn er peuters die door andere coronamaatregelen minder voorschoolse educatie kunnen volgen. Bijvoorbeeld door quarantaine of door latere indicering. Hierdoor lopen deze peuters extra risico op achterstanden wanneer ze starten op de basisschool. Veel van deze peuters krijgen in de vakantieperiodes normaliter geen voorschoolse educatie omdat de aanbieder de voorschoolse educatie alleen in de schoolweken aanbiedt. Hierdoor kan de achterstand verder oplopen.

Om het oplopen van achterstand te voorkomen en om de opgelopen achterstand in te halen, heeft het kabinet € 10,7 miljoen beschikbaar gesteld. Kindercentra kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Deze programma’s moeten aanvullend zijn aan het bestaande reguliere aanbod voor voorschoolse educatie. Vorig jaar konden ook al zulke programma’s worden georganiseerd. Het kabinet heeft nu extra geld beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode na de kerstvakantie 2020 tot en met de kerstvakantie 2021. Dit is uitgewerkt in een wijzigingsregeling van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s ve.

Voor de programma’s komen alleen peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie in aanmerking. Het aanbod kan alleen worden georganiseerd op kindercentra die ook reguliere ve aanbieden.

De aanvragers komen in aanmerking voor een bedrag van € 12,50 per ve-peuter per uur en een vast bedrag van € 500 voor coördinatie. Op het moment dat het subsidieplafond van € 10,7 miljoen wordt uitgeput, wordt de subsidie verdeeld naar rato (niet minder dan 90% van het aanvraagbedrag per aanbieder). Als dat niet voldoet wordt er geloot.

Waarvoor kunnen ve-aanbieders subsidie aanvragen?

De minister verstrekt subsidie met als doel dat peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie (ve-peuters) die het inhaal-en ondersteuningsprogramma volgen, een reëel perspectief hebben op het wegwerken dan wel inhalen van de opgelopen achterstanden. Het inhaal- en ondersteuningsprogramma ve is geen voorschoolse educatie, maar een aanvulling hierop, voor de tijd die gemist is vanwege COVID-19. Met de subsidie kunnen aanvragers een inhaal- en ondersteuningsprogramma ve organiseren waaraan ve-peuters voor een periode van ten minste één week en ten hoogste vijf weken voor minimaal 10 en maximaal 16 uur per week deelnemen.

Wie kunnen de subsidie aanvragen?

Van 1 april 2021 tot en met 15 mei 2021 kunnen houders van kindercentra een subsidieaanvraag indienen om deze inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie in de periode van de zomervakantie tot en met de kerstvakantie 2021 te organiseren. Houders van kindercentra kunnen de aanvraag alleen indienen voor kindercentra die met een ve-aanbod staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en die voorschoolse educatie verzorgen aan peuters met een indicatie voor ve. Kindercentra die niet met een ve-aanbod staan geregistreerd in het LRK komen dus niet in aanmerking. Het is niet toegestaan om meerdere kindercentra in één aanvraag op te nemen. Voor ieder kindercentrum moet dus een aparte aanvraag worden ingediend.  De subsidie kan worden aangevraagd met het aanvraagformulier op de website van DUS-I.  

Als na dit aanvraagtijdvak in april en mei het subsidieplafond van € 10,7 miljoen nog niet is bereikt, dan volgt er van 1 augustus 2021 tot en met 10 september 2021 een extra aanvraagtijdvak voor de periode van de herfstvakantie tot en met de kerstvakantie 2021. Als dat zo is, dan kan voor ieder kindercentrum opnieuw of voor het eerst een aanvraag worden ingediend.

Het is niet toegestaan een peuter langer dan 5 weken aan een programma te laten deelnemen, ook niet als de weken verspreid zijn over verschillende vakanties.

Zijn kindercentra verplicht om een aanbod te organiseren?

Nee. Het besluit om een subsidieaanvraag in te dienen ligt bij de ve-aanbieders. Kindercentra zijn dus niet verplicht om dit programma te organiseren. Peuters en hun ouders zijn ook niet verplicht om van het aanbod gebruik te maken.

Wanneer moeten kindercentra het inhaal- en ondersteuningsprogramma aanbieden?

Er is één tijdvak waarbinnen het inhaal-en ondersteuningsprogramma voorschoolse educatie moet worden aangeboden: in de schoolvakanties tussen 10 juli 2021 tot en met 9 januari 2022. 

Het programma moet plaatsvinden in weken waarin de deelnemende ve-peuters geen reguliere voorschoolse educatie ontvangen, bijvoorbeeld in de zomer-, herfst- of kerstvakantie wanneer de instelling normaal gesproken gesloten is voor voorschoolse educatie. In weken waarin een ve-aanbieder al reguliere voorschoolse educatie aanbiedt kan er dus geen subsidie aangevraagd worden voor het inhaal- en ondersteuningsprogramma voorschoolse educatie.

Meer informatie

Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het indienen van de subsidieaanvraag. We verwijzen u ook naar de toelichting bij de regeling en de tekst van de regeling zelf.

Mocht de informatie op deze pagina of in de veelgestelde vragen afwijken van de tekst en intentie van de regeling en de toelichting daarop, dan geldt de in de regeling en toelichting vastgestelde tekst.