Financiering nieuwe scholen basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Nieuwe openbare en bijzondere scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen financiële steun krijgen van het Rijk. Deze steun is een vergoeding voor personele en materiële kosten.

Vergoedingen startende scholen basisonderwijs

Startende scholen in het basisonderwijs kunnen de volgende vergoedingen aanvragen:

 • Vergoeding kosten opstartfase
  Met deze vergoeding kan een school 2 maanden voor de start van het schooljaar een directeur in dienst nemen. De vergoeding geldt ook als een bestaand bestuur een nieuwe school opricht.
 • Jaarlijkse vergoeding school
  Als de school bijvoorbeeld start op 1 augustus, ontvangt de school vanaf dat moment een vergoeding voor de personeelskosten. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de leerlingenprognose. De school levert de schatting zelf in bij DUO, tijdens de opstartfase. Op 1 oktober vindt de officiële leerlingentelling plaats. Zo nodig past het Rijk de financiering daarna aan. Het Rijk baseert de financiering op het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar.

Vergoeding startende scholen voortgezet onderwijs

Startende scholen in het voortgezet onderwijs kunnen de volgende vergoedingen aanvragen:

 • Een startvergoeding
  De startvergoeding vergoedt de aanloopkosten voor de nieuwe school. Denk aan personeelskosten en uitvoeringskosten. De school ontvangt de vergoeding in het jaar voor het eerste schooljaar. De hoogte van de vergoeding hangt af van het soort school en het aantal te verwachte leerlingen. De startvergoeding is eenmalig.
 • Vergoeding voor de eerste 5 maanden van het eerste schooljaar
  Startende scholen krijgen in de eerste 5 maanden van het eerste schooljaar een vergoeding voor personeels- en uitvoeringskosten op basis van de leerlingenprognose. Het gaat dan om de periode 1 augustus tot 31 december. Daarna krijgt de school de jaarlijkse vergoeding.
 • Jaarlijkse vergoeding school
  Vanaf 1 januari in het eerste schooljaar krijgt de school de normale jaarlijkse vergoeding voor personeels- en uitvoeringskosten. Hoe hoog die vergoeding is hangt af van het aantal leerlingen op 1 oktober (van het voorafgaande kalenderjaar). Ook is het mogelijk om een aanvullende vergoeding aan te vragen als het aantal leerlingen sterk groeit. 

Meer informatie vergoedingen voortgezet onderwijs

Uitgebreide informatie over deze vergoedingen in het voortgezet onderwijs staat in de Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging en start- en aanvullende bekostiging nieuwe school VO.