Aanvullende bekostiging voor middelbare scholen

Tegelijk met de ingang van de nieuwe basisbekostiging voor het voortgezet onderwijs (VO) komen er 2 aanvullende regelingen. Er zijn extra bijdragen voor leerlingen in de gemengde leerweg van het vmbo en voor geïsoleerde scholen. Geïsoleerde scholen zijn VO-scholen die tenminste 8 kilometer van de volgende school met hetzelfde aanbod liggen.

Let op: Voor een zorgvuldige implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging vo is meer voorbereidingstijd nodig. Daarom is de beoogde inwerkingtreding van de vereenvoudigde bekostiging uitgesteld naar 1 januari 2022.
Dit geldt ook voor de beoogde inwerkingtreding van de aanvullende bekostiging voor leerlingen in de gemengde leerweg van het vmbo en voor geïsoleerde scholen.

Status wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging VO

Het kabinet wil per 1 januari 2022 de verdeling van de basisbekostiging aan het voortgezet onderwijs (VO) eenvoudiger maken. Het gaat om voorgenomen beleid. Bekijk de status van het wetsvoorstel Vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen op de website van de Eerste Kamer.

Aanvullende bekostiging voor leerlingen in de gemengde leerweg van het vmbo

Scholen met leerlingen in de gemengde leerweg krijgen een aanvullend bedrag. Dat bedrag is ongeveer  € 284 per leerling. Scholen krijgen deze aanvulling omdat gl-leerlingen naast hun theoretische vakken, ook beroepsgerichte vakken volgen.

Aanvullende bekostiging voor geïsoleerde scholen

Middelbare scholen die te maken hebben met steeds minder leerlingen en geïsoleerd liggen ontvangen een aanvullende bijdrage. Deze bijdrage is ongeveer € 200.000 per jaar. Het precieze bedrag baseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het vaste bedrag voor de hoofdvestiging.

Deze regeling is bedoeld voor zogenaamde hoofd- en nevenvestigingen in dunbevolkte gebieden. Voor deze scholen is het moeilijker om samen te werken, omdat er geen scholen in de buurt zijn met hetzelfde aanbod. Het kabinet wil hiermee het laatste (brede) onderwijsaanbod in de regio ondersteunen. Een breed onderwijsaanbod houdt in dat de school of vestiging alle schoolsoorten aanbiedt: van vmbo basis/kader tot en met vwo.

Voorwaarden geïsoleerde scholen

Een school is geïsoleerd als tenminste 1 van volgende voorwaarden geldt:

  • De afstand tot het eerstvolgende vervangende onderwijsaanbod is 8 kilometer of meer.
  • De school biedt praktijkonderwijs aan en de dichtstbijzijnde school ligt 20 kilometer of verder weg.
  • De school heeft meerdere geïsoleerde vestigingen en de afstand daartussen is 5 kilometer of meer.

Extra aanvulling voor kleine brede geïsoleerde  scholengemeenschappen

Een school of scholengemeenschap met minder dan 1.200 leerlingen kan nog een extra aanvulling op de aanvullende bekostiging krijgen. Hoe kleiner de school, des te hoger het aanvullende bedrag.

Voorbeeldbedragen aanvullende bekostiging

Leerlingaantal Aanvullende bekostiging per geïsoleerde vestiging per jaar* Aanvullend bedrag voor kleine brede scholengemeenschap per jaar* Totaal per jaar*
Meer dan 1.200 leerlingen per school € 200.000 € 0 € 200.000
Tussen 1.101 en 1.200 leerlingen per school € 200.000 € 200.000 € 400.000
Tussen 1.001 en 1.100 leerlingen per school € 200.000 € 400.000 € 600.000
Tussen 901 en 1.000 leerlingen per school € 200.000 € 600.000 € 800.000
900 of minder leerlingen per school € 200.000 € 800.000 € 1.000.000

*De uiteindelijke bedragen baseert het Ministerie van OCW op het vaste bedrag voor de hoofdvestiging. Waar in de tabel € 400.000 staat, zal 2 keer het vaste bedrag zijn, bij € 600.000 is dit 3 keer het vaste bedrag en zo verder.

Voorwaarden geïsoleerde vestiging kleine brede scholengemeenschap

Er zijn enkele brede geïsoleerde scholengemeenschappen meer dan 1.200 leerlingen, maar waarvan één van de vestigingen geïsoleerd ligt, klein is, alle schoolsoorten aanbiedt en op alle schoolsoorten geïsoleerd is. Ook deze scholen krijgen een extra aanvullend bedrag ter hoogte van het vaste bedrag voor de hoofdvestiging (ongeveer € 200.000) per geïsoleerde vestiging. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De school heeft in totaal meer dan 1.200 leerlingen;
  • De school heeft 1 of meer vestiging(en) die minder dan 1.200 leerlingen hebben;
  • De kleine vestiging biedt de schoolsoorten vmbo, mavo, havo en vwo aan en heeft daarop ingeschreven leerlingen;
  • Alle 4 de schoolsoorten liggen geïsoleerd.