Maatregelen gaswinning Groningen

Het kabinet neemt maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid in Groningen te verbeteren. Zo heeft het kabinet besloten om minder gas te winnen. Daarnaast kunnen bewoners eenvoudiger aanspraak maken op vergoeding voor geleden schade.

Gaswinning Groningen verlaagd tot 24 miljard kubieke meter

Het kabinet beperkt de gaswinning uit het Groningenveld tot 2021 tot 24 miljard kubieke meter per jaar. Er wordt gestreefd naar een zo vlak mogelijke winning met zo min mogelijk schommelingen. Alleen in koude winters en als het strikt nodig is, mag extra gas worden geproduceerd.

Aantonen schade door aardbevingen

Bewoners hoeven zelf niet naar de rechter om aan te tonen dat aardbevingsschade het gevolg is van gaswinning. In het gebied bestaat altijd het vermoeden dat aarbevingsschade het gevolg is van gaswinning. Behalve als de NAM kan aantonen dat er een andere oorzaak is.

Aanbevelingen Onderzoeksraad voor de Veiligheid

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) heeft in maart 2015 gerapporteerd over risico’s van aardbevingen in Groningen. Het kabinet volgt alle aanbevelingen uit het OVV-rapport op. Dat houdt in: versterken veiligheid en inspraak, en regelen onafhankelijk toezicht op gaswinning.

Nationaal Coördinator Groningen vergroot veiligheid en leefbaarheid

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)  werkt aan versterking van woningen en gebouwen. En ook helpt NCG aan verbetering van schadeherstel.

NCG is een een samenwerking van 12 gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid. De plannen van de NCG staan in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen.

Onafhankelijke Raadsman gaswinning Groningen

De Onafhankelijke Raadsman behandelt klachten over de afhandeling van lopende schadeclaims door Centrum Veilig Wonen en NAM. Ook werkt hij mee aan een betere schadeafhandeling door CVW.