Hernieuwde openstelling burgemeestersvacature Heerlen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Heerlen (circa 86.900 inwoners), vacant sinds 18 maart 2019.

De burgemeestersvacature Heerlen is eerder in de Staatscourant van 1 juli 2019 gepubliceerd. De publicatie van de burgemeestersvacature van Heerlen vindt nu nogmaals plaats. Degenen die al eerder hebben gereageerd op deze vacature, hoeven niet opnieuw te reageren. Nieuwe kandidaten worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 10.062,61 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Limburg (043-3897017) of via internet worden gedownload: www.limburg.nl/bestuur/commissaris-koning/benoemingen.

Een assessment op 1 of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.

Sollicitaties moeten vóór 28 januari 2020 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Limburg.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.