Openstelling burgemeestersvacature Oudewater

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester v/m in de gemeente Oudewater (circa 10.200 inwoners), vacant sinds 13 november 2019.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 7.222,66 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht (tel. 030-2582448) of worden gedownload via www.provincie-utrecht.nl of via www.oudewater.nl

Aan sollicitanten wordt gevraagd in hun brief tenminste twee referenten op te geven met vermelding van adres en telefoonnummer.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning met op de enveloppe de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk”.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto (minimaal 1 mb) meesturen.

Als sollicitanten een pasfoto meesturen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Sollicitaties moeten vóór 4 maart 2020 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht.

Het is tevens mogelijk om digitaal te solliciteren via: burgemeesters@provincie-utrecht.nl.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.