Openstelling burgemeestersvacature Terschelling

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Terschelling (circa 4.900 inwoners), vacant sinds 1 april 2020.

De gemeente Terschelling is opgeclassificeerd tot 1 januari 2024. Dat houdt in voor de bezoldiging van de burgemeester van Terschelling dat deze is ingedeeld in inwonerklasse 2 (8.001 tot 14.000 inwoners) met als bezoldiging € 7.222,66 bruto per maand. Mochten Gedeputeerde Staten van Fryslân de opclassificatie na 1 januari 2024 niet verlengen, dan blijft de burgemeester van Terschelling na die datum voor wat betreft de bezoldiging ingedeeld in inwonersklasse 2 tot aan de herbenoemingsdatum van de burgemeester.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het Kabinet van de Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân (tel. 058-292 5571) of via internet (www.fryslan.nl/burgemeestersvacatures) worden gedownload.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.

Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.

Sollicitaties moeten vóór 23 juni 2020 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Fryslân.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.