Overall rapportage sociaal domein 2015

Met deze rapportage wordt inzicht gegeven in het functioneren van het sociaal domein als systeem en de betekenis voor de kwaliteit van het leven van mensen.

In de berekening van de regionale verschillen op Coropniveau is een fout geslopen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de conclusies in hoofdstuk 5 van deel A van de Overall Rapportage Sociaal Domein 2015 (pag. 127 e.v.). Er wordt gewerkt aan een herberekening. Indien die aanleiding geeft tot een rectificatie, dan volgt deze zo spoedig mogelijk (4 december 2017).