Gemengde scholen

Een school is een ontmoetingsplek voor kinderen van verschillende milieus, die daardoor van elkaar kunnen leren. De Rijksoverheid wil dat kinderen van ouders met verschillende inkomens en opleidingen zoveel mogelijk samen naar school gaan.

School als ontmoetingsplek voor kinderen met verschillende milieus

Kinderen zitten vaak in de klas met kinderen van hetzelfde sociaal-economische milieu (segregatie). Dit staat in het rapport ‘Staat van het Onderwijs 2020’. Hierdoor hebben kinderen vaak minder kennis over en begrip voor kinderen met ouders met een andere achtergrond. Niet elk kind krijgt dan de maximale kans om zich te ontwikkelen. 

Maatregelen voor meer gemengde scholen

Om segregatie in het onderwijs tegen te gaan, werkt de Rijksoverheid samen met gemeenten en scholen. Het doel is om meer gemengde klassen met kinderen van verschillende sociale en economische achtergronden te krijgen. Meer informatie over maatregelen tegen onderwijssegregatie staat op de website van de Gelijke Kansen Alliantie.

Gelijke Kansen Alliantie maakt afspraken over tegengaan segregatie

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) maakt afspraken met gemeenten en maatschappelijke partijen om kansengelijkheid te bevorderen. Vanaf 2021 kunnen hieraan ook afspraken over het tegengaan van segregatie worden gekoppeld. Het ministerie van OCW stelt hiervoor geld beschikbaar. Meer informatie over de beleidsagenda tegen onderwijssegregatie staat op de website van de GKA.

Transparant toelatingsbeleid op scholen

Een transparant toelatingsbeleid helpt ouders om school te kiezen die bij hen en hun kind past.  Ouders met een lager opleidingsniveau of inkomen worden vaak sneller afgeschrikt door een streng toelatingsbeleid. Bijvoorbeeld door een:

  • wachtlijst;
  • lotingssysteem;
  • hoge ouderbijdrage.

Het ministerie van OCW stimuleert daarom scholen om duidelijk te communiceren dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Ook vraagt het ministerie scholen om hun inschrijfformulier goed vindbaar op de site te plaatsen.

Gelijke  voorwaarden voor doorstroom naar havo en vwo

Voor alle leerlingen die van vmbo-gl/tl naar havo of van havo naar vwo willen doorstromen, moeten dezelfde voorwaarden gelden. Dat staat in de wet Gelijke kans op doorstroom, die op 1 augustus 2020 inging. Leerlingen met ouders met lager opleidingsniveau of inkomen krijgen vaker een te laag schooladvies. Door gelijke voorwaarden te stellen, heeft iedere leerling een gelijke kans om door te stromen naar een hoger schoolniveau.

Monitor segregatie in het onderwjis

Om de ontwikkelingen binnen segregatie in het onderwijs in beeld te brengen, ontwikkelt het ministerie van OCW een vierjarige monitor. Het ministerie volgt daarin welke maatregelen het beste werken om segregatie tegen te gaan.