Overzicht specifieke (technische) voorschriften per soort vervoer

De regels die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland over de weg en het water zijn terug te vinden de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS). Specifieke (technische) voorschriften per soort vervoer zijn opgenomen in op deze wet gebaseerde regelingen.

De Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) bevat specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Als bijlage bij deze regeling zijn de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen, afkomstig uit het ADR verdrag (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

De Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) bevat specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. Als bijlage bij deze regeling zijn de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen, afkomstig uit het RID verdrag (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses).

De Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) bevat specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per schip. Als bijlage bij deze regeling zijn de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen  opgenomen, afkomstig uit het ADN verdrag (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures).

Hieronder vindt u de betreffende bijlagen van VLG, VSG en VBG. De overige bijlagen van VLG, VSG en VBG zijn te raadplegen via overheid.nl.