Graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Grondroerdersregeling per 1 juli in werking

Op 1 juli 2008 treedt de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten, beter bekend als de grondroerdersregeling in werking.

Deze wet van minister Van der Hoeven van Economische Zaken en van minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft tot doel het voorkomen van graafincidenten bij kabels en leidingen.

Uit onderzoek is gebleken dat er zich jaarlijks ongeveer 40.000 graafincidenten voordoen. Dat betekent niet alleen veel schade aan de kabels en leidingen (zo'n 40 à 75 miljoen per jaar), maar het kan ook gevaarlijk zijn voor de omgeving (denk aan een gaslek). Een graafincident leidt ook tot veel ongemak wanneer burgers en bedrijven worden geconfronteerd met een stroomstoring of niet kunnen beschikken over elektronische communicatie. Ook dit brengt veel kosten met zich mee. Een belangrijke oorzaak van graafincidenten is dat de informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en leidingen tussen de netbeheerder en de grondroerder niet altijd vlekkeloos verloopt.
De wet regelt daarom ook deze informatie-uitwisseling. Het Kadaster is het informatieloket en zorgt ervoor dat de informatie uitgewisseld kan worden. Een grondroerder wordt verplicht om bij mechanische graafwerkzaamheden een graafmelding te doen bij het Kadaster. De netbeheerders zijn verplicht om gegevens over de ligging van hun kabels en leidingen op te sturen.
Vooralsnog kunnen de netbeheerders hun informatie nog rechtstreeks aan de grondroerders opsturen via de post, fax of e-mail, zoals ze dat in de huidige situatie ook doen. Uiteindelijk wordt een elektronische informatie-uitwisseling voorzien, waardoor de informatie veel sneller en overzichtelijker beschikbaar kan worden gesteld. Om de gegevens elektronisch aan te kunnen leveren, vergt nog de nodige voorbereidingstijd van betrokken partijen.

Zorgvuldig

De wet regelt ook dat grondroerders zorgvuldig moeten graven. Dat gebeurt nu niet altijd. Ook de opdrachtgevers vervullen een belangrijke rol om de graafwerkzaamheden zorgvuldig te laten uitvoeren. Het Agentschap Telecom, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, is aangewezen als de toezichthouder op de naleving van de wet.
Vanaf 1 juli 2008 treedt de wet in werking. Vanaf die datum krijgen netbeheerders drie maanden de tijd krijgen - dus tot 1 oktober 2008 - om hun belangen (globale aanduiding van de locatie van hun netten) bij het Kadaster te registreren. De eerste graafmeldingen kunnen vanaf 1 oktober 2008 bij het Kadaster worden gedaan.
Andere maatregelen die in de grondroerdersregeling zijn opgenomen zijn het treffen van voorzorgsmaatregelen bij gevaarlijke leidingen en het melden van graafschades bij het Kadaster door netbeheerders. Indien grondroerders schades veroorzaken, dan moeten zij dit melden bij de desbetreffende netbeheerder. Ook worden grondroerders verplicht om afwijkende liggingen, dus fouten in het kaartmateriaal, terug te melden.
De huisaansluitingen vallen niet onder de grondroerdersregeling. Minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft aan de Eerste Kamer toegezegd deze uit de wet te halen. Deze wetswijziging wordt momenteel voorbereid.

De Rijksoverheid. Voor Nederland