Grondwetswijzing algemene bepaling in eerste lezing akkoord

'De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.' Deze algemene bepaling zou als ongenummerd artikel vooraf aan artikel 1 van de Grondwet moeten worden toegevoegd. Vandaag is de Eerste Kamer, na een eerder positief besluit van de Tweede Kamer, akkoord gegaan met deze Grondwetswijziging.

Het gaat wel om een eerste lezing, dus dat betekent dat er na de volgende Tweede Kamer-verkiezingen, beide Kamers nog een keer akkoord moeten gaan met de Grondwetswijziging. Dit moet dan ook met tweederde meerderheid gebeuren.

In de huidige Grondwet is het uitgangspunt van de algemene bepaling niet expliciet opgenomen, al is het wel richtinggevend voor wetgeving en praktijk. Met de wijziging van de Grondwet wordt uitvoering gegeven aan de wens van de Eerste Kamer naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie Grondwet. De algemene bepaling geeft de contouren aan voor het lezen en begrijpen van de Grondwet.

De Eerste Kamer heeft twee weken geleden ook ingestemd met een Grondwetswijziging in eerste lezing over het opnemen van het recht op een eerlijk proces. Dit moet de individuele rechtsbescherming van de burger op grondwettelijk niveau garanderen. Aan artikel 17 wordt toegevoegd: 'Ieder heeft bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn van een onafhankelijke en onpartijdige rechter.'