Aanbod opleidingen hoger onderwijs

Hogescholen en universiteiten moeten hun aanbod van opleidingen beter afstemmen op de wensen van verschillende studenten. En op de wensen van de arbeidsmarkt. Ook is het nodig dat hogescholen en universiteiten zich specialiseren.

Maatregelen macrodoelmatigheid van het hoger onderwijs

Het kabinet laat de macrodoelmatigheid van bestaande opleidingen in het hoger onderwijs analyseren door de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Een macrodoelmatig aanbod betekent een landelijk dekkend opleidingsaanbod dat aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt, maatschappij en wetenschap. Als de CDHO knelpunten vindt in het huidige opleidingsaanbod, zal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de onderwijssector vragen om daarmee aan de slag te gaan.

Voorwaarden voor opleidingen met selectiecriteria

Het kabinet wil voorwaarden stellen aan opleidingen met selectiecriteria. Een bacheloropleiding mag alleen een numerus fixus instellen als ze de noodzaak ervoor voldoende kan onderbouwen. Masteropleidingen moeten transparante en eerlijke selectiemethodes opstellen. Ook moet iedere afgestudeerde bachelorstudent door kunnen stromen naar tenminste 1 masteropleiding binnen het eigen vakgebied.

Flexstuderen

Het experiment flexstuderen loopt bij twee hogescholen en twee universiteiten. Bij dit experiment hoeven studenten niet het volledige collegegeld voor een heel jaar over te maken, maar betalen zij per studiepunt. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of deze vorm van flexibilisering leidt tot betere toegankelijkheid van het hoger onderwijs, meer tevredenheid van de student, meer ontplooiingsmogelijkheden en minder uitval.

De Associate degree - Tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

VROLIJKE MUZIEK

(Een gebouw met op één hoek een toren met een koepel. Beeldtitel: Associate degree. Nieuwe 2-jarige studie in het hoger beroepsonderwijs.)

VOICE-OVER: De 'Associate degree' is een tweejarige studie met een sterk accent op de beroepspraktijk.
Op dit moment kun je kiezen uit meer dan honderd verschillende Ad-studies die gaan van accountancy tot zorg & welzijn en van evenementenmanagement tot werktuigbouwkunde.
Heel divers dus, maar één ding hebben ze gemeen: ze spelen allemaal concreet in op de behoefte van de arbeidsmarkt.
NINA VAN DIJK: Associate degree is een opleiding van twee jaar.
RON NIEUWKOOP: En twee jaar is voor mij te overzien.
LIZANNE VOOGT: Ik kan gaan werken, want ik heb wel een diploma als ik klaar ben.
MICHAËLLA CORNELISSEN: Als iemand een Ad-opleiding doet binnen ons bedrijf biedt dat zeer zeker kansen. Het maakt iemand veel breder het is iemand die bedrijfskundig de zaken benadert, met ook oog voor innovatie.
Dat zijn juist de managers die we nu en in de toekomst nodig hebben.

(Aldus Michaëlla Cornelissen.)

DE VROLIJKE MUZIEK SPEELT VERDER

VOICE-OVER: Bij een Associate degree studeer je vakken op hbo-niveau.
Je sluit de studie af met een officieel erkend diploma.
Naast theorie is er een sterke focus op de praktijk.
Je werkt aan realistische praktijkopdrachten en wordt begeleid door vakdocenten.
JOYCE STEENVELD: Het is een studie die overzichtelijk is waarin praktijk en theorie worden gecombineerd en daarna heb je een keuze: óf je gaat nog doorstuderen óf je gaat de arbeidsmarkt op.

(Aldus Joyce Steenveld.)

ROLAND VAN DER POEL: Wat maakt de Ad zo bijzonder? Het beroepsgerelateerde dus het gewoon in twee jaar tijd klaarstomen voor de beroepspraktijk.
Dat is heel typisch voor de Ad.

(Aldus Roland van der Poel.)

LIZANNE VOOGT: Als ik van school af kom dan kan ik bij verschillende organisaties gaan werken als projectleider, als werkvoorbereider, tekenaar...
FREDDIE BISSELINK: Als je als werknemer een Ad-opleiding doet dan vergroot je je kansen doordat je kunt doorgroeien in een organisatie en mogelijk ook meer centen kunt gaan verdienen.
Je kunt andere functies bedienen waardoor je zelfstandiger wordt, sterker wordt en ook aan marktverbreding doet.

(Aldus Freddie Bisselink.)

PETER VAN KEMENADE: Ik ben eigenlijk gewend, van huis uit om m'n mouwen op te stropen en gewoon te gaan.
En Ad heeft mij toch in ieder geval geleerd om strategisch en breder te kijken.

(Aldus Peter van Kemenade.)

VOICE-OVER: Voor toelating tot een Ad-studie gelden dezelfde regels als voor een hbo-bachelor.
Je moet minimaal een mbo 4- of havo-diploma hebben.
Voor oudere studenten zonder een van deze diploma's is er de 21 plus-regeling.
Associate degrees zijn er in voltijd, deeltijd en in duale vorm.
Je volgt dan onderwijs terwijl je werkt.
Jouw dagelijkse werkzaamheden kunnen zo in je studie worden benut.
RON NIEUWKOOP: Dus in twee jaar tijd krijg je heel veel theorie tot je en het is voor een werkende makkelijker te overzien dan een hbo-opleiding.
DAAN VELDHOEN: Het heeft eigenlijk meer dan aan m'n verwachtingen voldaan.
Zeker het praktische gedeelte.
NINA VAN DIJK: Nee, dat werk vinden na m'n studie was echt helemaal niet moeilijk.

(Aldus Nina van Dijk.)

VOICE-OVER: Wil je meer weten?
Vraag dan informatie bij de hogeschool die een Ad-programma aanbiedt dat jou interessant lijkt of kijk op internet voor meer algemene informatie over de Associate degree.

(In beeld verschijnt de tekst: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met daaronder de namen van organisaties die die bij de Ad betrokken zijn.)

DE VROLIJKE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN

Kwaliteit en taal van opleidingen

Het kabinet wil dat opleidingen alleen Engelstalig zijn als dit meerwaarde heeft. De keuze voor een andere taal dan het Nederlands moet een weloverwogen en bewuste keuze zijn van een onderwijsinstelling. Ook moet de toegankelijkheid en kwaliteit van de opleiding geborgd zijn.