Aanbod opleidingen hoger onderwijs

Hogescholen en universiteiten moeten hun aanbod van opleidingen beter afstemmen op de wensen van verschillende studenten. En op de wensen van de arbeidsmarkt. Ook is het nodig dat hogescholen en universiteiten zich specialiseren.

Flexstuderen

Het kabinet wil in 2017 een begin maken met het experiment flexstuderen. Dit staat in de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2017. Het gaat om voorgenomen beleid. Dit betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren. 

Kabinet Rutte III: Beperkingen voor Engelstalige opleidingen

Het kabinet wil dat opleidingen alleen Engelstalig zijn als dit een toegevoegde waarde heeft. Ook moet de kwaliteit van de opleiding van voldoende niveau zijn. En moeten er in voldoende mate Nederlandstalige opleidingen zijn. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen verder uit.

Voorwaarden voor opleidingen met selectiecriteria

Het kabinet Rutte III wil bovendien voorwaarden stellen aan opleidingen met selectiecriteria. Een bacheloropleiding mag alleen een numerus fixus instellen als ze de noodzaak ervoor voldoende kan onderbouwen. Masteropleidingen moeten transparante en eerlijke selectiemethodes opstellen. Ook moet iedere afgestudeerde bachelorstudent door kunnen stromen naar tenminste 1 masteropleiding binnen het eigen vakgebied. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’.

Maatregelen verbetering aanbod opleidingen hoger onderwijs

Hogescholen en universiteiten moeten beter inspelen op de veranderende behoeften van studenten en de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft hiervoor wetgeving gemaakt. De Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs is inmiddels ingegaan. Het gaat om:

 • Betere herkenbaarheid opleidingen

  Hogescholen en universiteiten moeten beter herkenbare namen voor hun opleidingen gebruiken. Er zal voor worden gezorgd dat vergelijkbare opleidingen dezelfde soort naam krijgen.
 • 3-jarig hbo voor vwo’ers

  Hbo-opleidingen mogen 3-jarige opleidingen voor vwo’ers inrichten. Zo wordt het hbo voor hen aantrekkelijker.
 • Bredere bachelorstudies

  Universiteiten en hogescholen kunnen gaan experimenteren met het samenvoegen van bestaande opleidingen. Doel is om zo een brede bachelor te maken.  Binnen die brede bachelor kunnen studenten dan hun eigen route of accent kiezen. Hierdoor hoeven studenten minder snel van studie te wisselen. Opleidingen mogen binnen 5 jaar terug naar de oude, smallere opleidingen als zij dat willen.
 • Associate degree

  De associate degree-opleiding is een 2-jarige hbo-opleiding. Associate degree-opleidingen zijn bedoeld voor jongeren en werkenden die willen doorleren aan de hogeschool, maar voor wie de bacheloropleiding te lang duurt.
 • Wettelijk collegegeld bij schakelprogramma’s

  Schakelprogramma’s (premasters) maken de doorstroom van hbo-bachelor naar wo-master makkelijker. Voor een schakelprogramma van maximaal 30 ECTS (studiepunten) betaalt de student maximaal de helft van het wettelijk collegegeld. Voor trajecten van maximaal 60 ECTS betaalt de student maximaal 1,5 keer het wettelijk collegegeld. Boven de 60 ECTS bepaalt de universiteit de vergoeding voor het resterende deel.
 • Aanpassing titels hbo 

  Afgestudeerde hbo'ers mogen de titel Bachelor of Master voeren. Aan deze titels mogen zij 'of Laws', 'of Business Administration' of 'of Nursing' toevoegen. De toevoeging hangt af van hun opleiding. Vanaf 1 januari 2014 mogen afgestudeerde hbo'ers ook de toevoeging ‘of Arts’ en ‘of Science’ voeren. Zo zijn de titels beter herkenbaar op de (internationale) arbeidsmarkt.
 • Hoger collegegeld excellente opleidingen

  De wet maakt het mogelijk dat opleidingen die door de NVAO excellent zijn bevonden, een hoger collegegeld mogen vragen (maximaal 5 keer het wettelijk collegegeld). Dit mag niet zomaar, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moet hier toestemming voor geven. De minister zal dit niet eerder doen dan wanneer er duidelijkheid is over het studievoorschot.

VROLIJKE MUZIEK

(Een gebouw met op één hoek een toren met een koepel. Beeldtitel: Associate degree. Nieuwe 2-jarige studie in het hoger beroepsonderwijs.)

VOICE-OVER: De 'Associate degree' is een tweejarige studie met een sterk accent op de beroepspraktijk.
Op dit moment kun je kiezen uit meer dan honderd verschillende Ad-studies die gaan van accountancy tot zorg & welzijn en van evenementenmanagement tot werktuigbouwkunde.
Heel divers dus, maar één ding hebben ze gemeen: ze spelen allemaal concreet in op de behoefte van de arbeidsmarkt.
NINA VAN DIJK: Associate degree is een opleiding van twee jaar.
RON NIEUWKOOP: En twee jaar is voor mij te overzien.
LIZANNE VOOGT: Ik kan gaan werken, want ik heb wel een diploma als ik klaar ben.
MICHAËLLA CORNELISSEN: Als iemand een Ad-opleiding doet binnen ons bedrijf biedt dat zeer zeker kansen. Het maakt iemand veel breder het is iemand die bedrijfskundig de zaken benadert, met ook oog voor innovatie.
Dat zijn juist de managers die we nu en in de toekomst nodig hebben.

(Aldus Michaëlla Cornelissen.)

DE VROLIJKE MUZIEK SPEELT VERDER

VOICE-OVER: Bij een Associate degree studeer je vakken op hbo-niveau.
Je sluit de studie af met een officieel erkend diploma.
Naast theorie is er een sterke focus op de praktijk.
Je werkt aan realistische praktijkopdrachten en wordt begeleid door vakdocenten.
JOYCE STEENVELD: Het is een studie die overzichtelijk is waarin praktijk en theorie worden gecombineerd en daarna heb je een keuze: óf je gaat nog doorstuderen óf je gaat de arbeidsmarkt op.

(Aldus Joyce Steenveld.)

ROLAND VAN DER POEL: Wat maakt de Ad zo bijzonder? Het beroepsgerelateerde dus het gewoon in twee jaar tijd klaarstomen voor de beroepspraktijk.
Dat is heel typisch voor de Ad.

(Aldus Roland van der Poel.)

LIZANNE VOOGT: Als ik van school af kom dan kan ik bij verschillende organisaties gaan werken als projectleider, als werkvoorbereider, tekenaar...
FREDDIE BISSELINK: Als je als werknemer een Ad-opleiding doet dan vergroot je je kansen doordat je kunt doorgroeien in een organisatie en mogelijk ook meer centen kunt gaan verdienen.
Je kunt andere functies bedienen waardoor je zelfstandiger wordt, sterker wordt en ook aan marktverbreding doet.

(Aldus Freddie Bisselink.)

PETER VAN KEMENADE: Ik ben eigenlijk gewend, van huis uit om m'n mouwen op te stropen en gewoon te gaan.
En Ad heeft mij toch in ieder geval geleerd om strategisch en breder te kijken.

(Aldus Peter van Kemenade.)

VOICE-OVER: Voor toelating tot een Ad-studie gelden dezelfde regels als voor een hbo-bachelor.
Je moet minimaal een mbo 4- of havo-diploma hebben.
Voor oudere studenten zonder een van deze diploma's is er de 21 plus-regeling.
Associate degrees zijn er in voltijd, deeltijd en in duale vorm.
Je volgt dan onderwijs terwijl je werkt.
Jouw dagelijkse werkzaamheden kunnen zo in je studie worden benut.
RON NIEUWKOOP: Dus in twee jaar tijd krijg je heel veel theorie tot je en het is voor een werkende makkelijker te overzien dan een hbo-opleiding.
DAAN VELDHOEN: Het heeft eigenlijk meer dan aan m'n verwachtingen voldaan.
Zeker het praktische gedeelte.
NINA VAN DIJK: Nee, dat werk vinden na m'n studie was echt helemaal niet moeilijk.

(Aldus Nina van Dijk.)

VOICE-OVER: Wil je meer weten?
Vraag dan informatie bij de hogeschool die een Ad-programma aanbiedt dat jou interessant lijkt of kijk op internet voor meer algemene informatie over de Associate degree.

(In beeld verschijnt de tekst: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met daaronder de namen van organisaties die die bij de Ad betrokken zijn.)

DE VROLIJKE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN