Plannen kabinet voor herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Alle studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit) ontvangen vanaf studiejaar 2023-2024 weer een basisbeurs. Ook krijgen studenten die tijdens het leenstelsel geen basisbeurs ontvingen een tegemoetkoming. Het wetsvoorstel moet nog naar het parlement. 

Studenten kunnen in gesprek met minister over plannen 

Eind maart 2022 stuurde minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer. Hierin staan dilemma’s en keuzes bij de herinvoering van de basisbeurs en de tegemoetkoming. Tot aan de zomer voert de minister gesprekken om het wetsvoorstel waar nodig aan te passen. Hij spreekt met studenten, oud-studenten en met de Tweede Kamer om het wetsvoorstel waar nodig aan te passen.   

Studenten kunnen nog met minister Dijkgraaf in gesprek over de plannen:

 • op 23 mei bij de Universiteit Maastricht;
 • op 27 juni bij het Summa college in Eindhoven;
 • in juli mogelijk in Amsterdam.

Deze bijeenkomsten zijn voor studenten uit de regio van de school of universiteit. 

Meedenken met wetsvoorstel via internetconsultatie

Tot 20 mei 2022 kunt u het wetsvoorstel lezen en verbeteringen voorstellen via een internetconsultatie. De reacties worden waar mogelijk meegenomen in het wetsvoorstel. 

Uiteindelijk beslissen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer of de plannen doorgaan. En of de basisbeurs vanaf studiejaar 2023-2024 opnieuw wordt ingevoerd. 

Plannen: herinvoeren basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Herinvoering basisbeurs

Studenten moeten veel lenen en hebben steeds hogere studieschulden. Angst voor hoge schulden kan invloed hebben op het geluksgevoel. Ook kan de angst voor schulden ervoor zorgen dat studenten niet kiezen voor een vervolgopleiding, terwijl zij zich wel verder kunnen ontwikkelen. Dit is slecht voor de kansengelijkheid. 

Het kabinet stelt daarom voor om de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs weer in te voeren. Hierdoor loopt de studieschuld voor studenten minder hoog op. Met de basisbeurs wil het kabinet ervoor zorgen dat studenten minder geldzorgen hebben. En dat iedereen een kans heeft om zich te ontwikkelen en verder te leren. 

Hogere inkomensgrens aanvullende beurs

Meer studenten kunnen een aanvullende beurs ontvangen. Ze kunnen deze beurs krijgen als hun ouders tot € 70.000 verdienen. Dat was € 53.900. De aanvullende beurs wordt omgezet van een lening naar een gift als de student binnen 10 jaar een diploma haalt.

Tegemoetkoming voor studenten tijdens leenstelsel

Wie studeerde tijdens de studiejaren tussen 2015 en 2023 kreeg geen geld uit de basisbeurs. Daarom biedt het kabinet deze studenten een financiële tegemoetkoming. 

Voorstellen voor de basisbeurs vanaf 2023-2024

Basisbeurs en aanvullende beurs

Het kabinet stelt voor dat: 

 • studenten in het hoger onderwijs een basisbeurs kunnen krijgen van € 273,90 euro (uitwonend), of € 109,90 (thuiswonend) per maand; 
 • studenten deze basisbeurs (prestatiebeurs) niet hoeven terug te betalen als ze binnen 10 jaar hun diploma halen;
 • eindexamenkandidaten (havo en vwo) of mbo-studenten die in september 2022 een opleiding in het hoger onderwijs starten, kunnen naar verwachting vanaf hun 2e studiejaar een basisbeurs krijgen;
 • alle studenten kunnen geld (een aanvullende beurs van maximaal € 401,34 per maand ontvangen als hun ouders niet meer verdienen dan €70.000 euro;
 • de bijverdiengrens in het mbo vervalt;
 • de voorwaarden voor de terugbetaling van de studieschuld gelijk wordt voor het mbo en hoger onderwijs. Zoals de hoogte van de maandelijkse terugbetaling, periode van terugbetaling en het startmoment. 

Tegemoetkoming voor studenten tijdens leenstelsel

Studenten die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd en een diploma hebben gehaald krijgen mogelijk een tegemoetkoming:

 • De tegemoetkoming wordt afgetrokken van de studieschuld of als deze er niet (meer) is  uitbetaald. 
 • De tegemoetkoming hangt af van het aantal studiejaren tijdens het leenstelsel:
  • Studenten die 4 jaar hebben gestudeerd, krijgen mogelijk € 1.400 als korting op hun studieschuld of uitbetaald.
  • Studenten die in 2022-2023 gaan studeren, krijgen mogelijk € 359 korting op hun studieschuld of uitbetaald .
 • Afgestudeerden ontvangen mogelijk vanaf 2025 de korting op hun studieschuld of de uitbetaling. 
 • Afgestudeerden ontvangen de tegemoetkoming automatisch als zij hier recht op hebben.
 • Ontvangt de afgestudeerde de tegemoetkoming niet automatisch? Dan kan de een aanvraag ingediend worden  bij DUO als de afgestudeerde er wel voor in aanmerking komt. 
 • Afgestudeerden die hun studievoorschotvoucher nog niet hebben gebruikt, kunnen € 1802 korting krijgen op hun studieschuld of het bedrag wordt uitbetaald als er geen studieschuld (meer) is.