Prestatieafspraken met universiteiten en hogescholen

Het kabinet wil de verdeling van het onderwijsbudget koppelen aan de prestaties van hogescholen en universiteiten. Daarom zijn er prestatieafspraken gemaakt met de onderwijsinstellingen. Op basis van die prestaties krijgen de instellingen geld. Hiervoor is een budget ter grootte van 7% van de onderwijsbekostiging beschikbaar.

Prestatieafspraken onderwijsinstellingen

De toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft  in 2012 prestatieafspraken gemaakt met alle hogescholen en universiteiten. De instellingen mochten zelf  ambities formuleren op het gebied van onderwijskwaliteit en studiesucces, profilering en valorisatie.

Hogescholen en universiteiten zijn gevraagd aan te geven wat hun sterke punten zijn. Zo kan de ene hogeschool zich bijvoorbeeld richten op Associate Degrees. Een andere school kan er bijvoorbeeld voor kiezen om zijn opleidingen aantrekkelijker te maken voor vwo'ers.

Universiteiten zijn gevraagd keuzes maken in hun wetenschappelijk onderzoek. Doel is om op hun eigen gebieden tot de wereldtop te behoren. Ook moeten ze het onderzoek beter afstemmen op de behoeften van het bedrijfsleven. Alsook op grote maatschappelijke uitdagingen zoals veiligheid en vergrijzing.

Prestatieafspraken beoordelen

De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft de prestaties van hogescholen en universiteiten beoordeeld. Op basis van deze beoordelingen is het budget voor de prestatieafspraken verdeeld onder alle instellingen.

Kabinet Rutte III: Afspraken over kwaliteit van onderwijsinstellingen

Het kabinet wil het geld dat is vrijgekomen door de afschaffing van de basisbeurs gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Hbo’s en universiteiten mogen zelf hun doelstellingen en indicatoren opstellen. Deze kwaliteitsafspraken moeten wel passen binnen de doelen van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en worden onafhankelijk getoetst. Als een hbo of universiteit de afspraken niet nakomt, krijgt het in de toekomst minder geld. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’.

Hoger onderwijs doelmatiger

Het kabinet Rutte III wil ook dat de doelmatigheid van bestaande opleidingen in het hoger onderwijs wordt getoetst. Het kabinet wil kunnen ingrijpen bij opleidingen die studenten onvoldoende voorbereiden op de arbeidsmarkt. Dat staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Beperkingen voor Engelstalige opleidingen

Het kabinet Rutte III wil bovendien dat opleidingen alleen Engelstalig zijn als dit een toegevoegde waarde heeft. Ook moet de kwaliteit van de opleiding van voldoende niveau zijn. En moeten er in voldoende mate Nederlandstalige opleidingen zijn. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen verder uit.