Prestatieafspraken met universiteiten en hogescholen

Het kabinet wil de verdeling van het onderwijsbudget koppelen aan de prestaties van hogescholen en universiteiten. Daarom zijn er prestatieafspraken gemaakt met de onderwijsinstellingen. Op basis van die prestaties krijgen de instellingen geld. Hiervoor is een budget ter grootte van 7% van de onderwijsbekostiging beschikbaar.

Prestatieafspraken onderwijsinstellingen

De toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft  in 2012 prestatieafspraken gemaakt met alle hogescholen en universiteiten. De instellingen mochten zelf  ambities formuleren op het gebied van onderwijskwaliteit en studiesucces, profilering en valorisatie.

Hogescholen en universiteiten zijn gevraagd aan te geven wat hun sterke punten zijn. Zo kan de ene hogeschool zich bijvoorbeeld richten op Associate Degrees. Een andere school kan er bijvoorbeeld voor kiezen om zijn opleidingen aantrekkelijker te maken voor vwo'ers.

Universiteiten zijn gevraagd keuzes maken in hun wetenschappelijk onderzoek. Doel is om op hun eigen gebieden tot de wereldtop te behoren. Ook moeten ze het onderzoek beter afstemmen op de behoeften van het bedrijfsleven. Alsook op grote maatschappelijke uitdagingen zoals veiligheid en vergrijzing.

Prestatieafspraken beoordelen

De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft de prestaties van hogescholen en universiteiten beoordeeld. Op basis van deze beoordelingen is het budget voor de prestatieafspraken verdeeld onder alle instellingen.

Strengere regels voor erkenning van opleidingen

De regels voor de erkenning van opleidingen van hogescholen en universiteiten worden strenger en onafhankelijker. De beoordeling gebeurt voortaan in clusters. Door dezelfde opleidingen tegelijkertijd te toetsen, worden verschillen duidelijker.  De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) selecteert voortaan deskundigen voor de keuring. Opleidingen doen dit niet meer zelf. Ook komt er een aanwijzingsbevoegdheid voor de bewindspersonen als er bij een instelling sprake is van financieel wanbeheer. Of als de kwaliteit van het onderwijs in het gedrang is gekomen. Dit staat in de Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.

Daarnaast maakt de minister afspraken met hogescholen en universiteiten. Bijvoorbeeld over de bewaartermijn van eindwerkstukken van 7 jaar. Dit is nodig om de accreditatie goed te kunnen uitvoeren. Ook wil de minister met de instellingen afspreken dat leden van de examencommissie geen financiële verantwoordelijkheid binnen de instelling hebben.