Benoeming leden Adviescollege ICT-toetsing

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering ingestemd met de benoeming van de heren Adri de Bruijn RE RA en prof. dr. Arie van Deursen als leden van het Adviescollege ICT-toetsing. De benoeming gaat in per 1 september 2022.

Het Adviescollege ICT-toetsing oordeelt over de risico’s en de slaagkans van ICT-projecten binnen de Rijksoverheid en geeft adviezen ter verbetering. Ook toetst het de doeltreffendheid en doelmatigheid van onderhoud en beheer van informatiesystemen. Het adviescollege bestaat uit deskundigen – uit de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven – die beschikken over bestuurlijke, toezichthoudende en managementervaring met betrekking tot realisatie, inzet en beheersing van ICT-trajecten.