Hoe kan ik als werkgever een kennismigrant in dienst nemen?

U kunt alleen een kennismigrant naar Nederland laten komen als u een erkend referent bent.

Rechten en plichten als referent

U heeft een aantal rechten en plichten als erkend referent. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een snellere procedure en eigen verklaringen. U selecteert kennismigranten die aan bepaalde voorwaarden voldoen voor toelating en verblijf in Nederland. Ook geeft u voorlichting daarover aan mogelijke kandidaten.

Erkenning als referent aanvragen

U vraagt de erkenning als referent aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hiervoor gebruikt u het formulier Aanvraag erkenning referent (pdf, 109 kB).

Procedures voor kennismigrant

U start de procedure voor Toegang en Verblijf (tev) bij de IND. De IND gaat na of er bezwaren zijn tegen de toelating vanwege de openbare orde of veiligheid. Dit onderzoek duurt ongeveer 2 weken. Is de uitslag van het onderzoek positief en voldoet de kennismigrant aan de overige voorwaarden voor vreemdelingen? Dan kan hij een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) afhalen bij de Nederlandse ambassade. Met de mvv kan hij naar Nederland komen en zijn verblijfsvergunning afhalen bij de IND.

Heeft de kennismigrant geen mvv nodig? Dan kunt u de aanvraagprocedure voor de verblijfsvergunning starten terwijl de kennismigrant al in Nederland is.

Als erkende referent kunt u voor aanvraag terecht op het portaal erkende referent.

Versnelde aanvraagprocedure voor verblijfsvergunning

Haalt uw organisatie regelmatig studenten, wetenschappelijk onderzoekers of kennismigranten uit het buitenland naar Nederland? Dan kunt u uw organisatie laten erkennen als referent. Erkende referenten kunnen gebruikmaken van een versnelde aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning voor studenten, wetenschappelijk onderzoekers of kennismigranten.

Anderen dan erkende referenten kunnen geen gebruikmaken van de snellere toelatingsprocedure. Alleen organisaties, instellingen en bedrijven kunnen erkend referent worden. Dit geldt dus niet voor individuele personen.

Als erkende referent kunt u hiervoor terecht op het portaal erkende referent.

Tewerkstellingsvergunning

Een kennismigrant heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig.

Inkomensgrens kennismigranten

U moet de kennismigrant een inkomen betalen dat boven een vastgestelde grens ligt.

Uitzonderingen op de inkomensgrens

De inkomensgrens geldt niet in gevallen waarin de kennismigrant:

  • als promovendus bij een universiteit of onderzoeksinstelling gaat werken;
  • arts in opleiding tot specialist is;
  • als gastdocent.

In die gevallen mag het inkomen niet minder dan het minimumloon zijn.

Voor studenten van buiten de EU die afstuderen aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs, gelden afwijkende regels. Zij hebben een jaar de tijd om een baan te vinden als kennismigrant. Als zij een baan vinden, dan geldt ook voor hen een inkomensgrens.

Europese kennismigrantenregeling

Naast de nationale kennismigrantenregeling is er de Europese kennismigrantenregeling: de Europese blauwe kaart. Hiervoor geldt een hogere inkomenseis en geldt een opleidingseis. De migrant moet een diploma hebben van een hogere opleiding van minimaal 3 jaar.

Zie ook