Internetconsultatie Besluit en Regeling inburgering

Er zijn de afgelopen zomer stappen gezet rondom de nieuwe Wet inburgering. De wet is op 2 juli jl. aangenomen door de Tweede Kamer, de Eerste Kamer zal zich er de komende periode over buigen. Op 2 september jl. is er nog een stap gezet. Het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling (Besluit inburgering 20.. en Regeling inburgering 20..) zijn in internetconsulatie gegaan. Dit houdt in dat alle geïnteresseerden vanaf 1 september 2020 vier weken de tijd hebben om hier desgewenst op te reageren.

In het Besluit en de Regeling inburgering 20.. zijn bepalingen opgenomen over onder andere de vrijstelling en ontheffing van de inburgeringsplicht, voorbereiding op de inburgering, de taken van gemeenten, zoals bijvoorbeeld de brede intake, leerroutes, handhaving en gegevensuitwisseling. De minister van OCW heeft eveneens een ontwerp Regeling in internetconsultatie gebracht. Deze Regeling (de Regeling taalschakeltraject 20..) bevat onder andere de eindtermen van het taalschakeltraject in de onderwijsroute.

Meer informatie:

Internetconsultatie Besluit inburgering 20.. en Regeling inburgering 20..

Internetconsultatie Regeling taalschakeltraject