Inkoop en milieu

De overheid streeft naar een duurzame samenleving. Om die reden wil de Rijksoverheid zelf het goede voorbeeld geven. En de markt voor duurzame producten een stevige impuls geven.

Milieucriteria bij inkopen

De Rijksoverheid past milieucriteria toe bij de inkoop. Zo moet een computer energiezuinig zijn. En bij de aanleg van een weg moet bouwmateriaal worden hergebruikt.

Soms gaat het om minimumeisen, soms zijn het wensen (zogenaamde gunningscriteria). Een leverancier moet aan de eisen voldoen om in aanmerking te komen voor een opdracht. Op basis van de wensen kan een leverancier extra punten scoren. En zo meer kans maken om de opdracht te krijgen.

Proefprojecten

Bij redelijke nieuwe onderwerpen (bijvoorbeeld biobased en circulair inkopen) werkt het Rijk vaak met proefprojecten. Dit betekent dat onder andere dat producten gemaakt zijn van biomassa of hernieuwbare en herbruikbare grondstoffen.