TK Implementatievoorstel richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt MvT

Memorie van Toelichting - Wetsvoorstel houdende wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt)

TK Implementatievoorstel richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt MvT   (PDF | 87 pagina's | 1,1 MB)