TK wetsvoorstel implementatie richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Wetsvoorstel houdende wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt).

TK wetsvoorstel implementatie richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt   (PDF | 24 pagina's | 658 kB)