Evaluatie en vernieuwing IMVO-beleid

In 2020 evalueert het ministerie van Buitenlandse Zaken het beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). IMVO betekent dat Nederlandse bedrijven die zakendoen in het buitenland rekening  houden met bijvoorbeeld mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. De afspraak om het beleid te evalueren en herzien komt uit het regeerakkoord.

IMVO-maatregelen in perspectief door evaluatie

Met het project ‘IMVO-maatregelen in perspectief’ evalueert het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) het huidige beleid voor internationaal maatschappelijk ondernemen. Hierbij kijkt het ministerie van BZ of het beleid goed werkt. En hoe andere Europese landen met IMVO omgaan. Als blijkt dat het IMVO-beleid vernieuwd moet worden, doet het kabinet een voorstel.

Meedenken door bedrijven, maatschappelijke organisaties, ministeries en wetenschappers

Het ministerie van BZ wil de kennis van bedrijven, maatschappelijke organisaties, andere ministeries en wetenschappers over het huidige beleid gebruiken.

Omdat zij ervaring hebben met de huidige maatregelen. En met het eventuele nieuwe beleid moeten kunnen werken. Het ministerie van BZ nodigt deze organisaties uit om mee te denken. Daarom organiseert het ministerie van BZ in 2020 verschillende bijeenkomsten. De uitnodigingen zullen zoveel mogelijk via koepelorganisaties worden verstuurd.

Eisen aan nieuw IMVO-beleid

De doelstellingen van het IMVO-beleid veranderen niet, maar er komen misschien nieuwe maatregelen. De overheid wil alleen nieuwe maatregelen die goed kunnen worden gecontroleerd. Het moeten efficiënte maatregelen zijn. En ze mogen geen onnodige administratie opleveren voor bedrijven of andere organisaties.

Redenen voor evaluatie en herziening IMVO-beleid

  • In het regeerakkoord staat dat wordt doorgegaan met de IMVO-convenanten, die een belangrijk onderdeel vormen van het huidige IMVO-beleid. En om na twee jaar regeren door dit kabinet te bezien of en zo ja, welke dwingende maatregelen genomen kunnen worden.
  • Bedrijven die zakendoen in het buitenland komen veel moeilijke situaties tegen. En weten niet altijd hoe zij moeten reageren. Bijvoorbeeld wanneer sommige buitenlandse fabrikanten hun arbeiders uitbuiten.
  • In Nederland en in het buitenland is veel aandacht voor IMVO. Het kabinet wil kijken of de Nederlandse regels daar goed bij aansluiten.
  • De Wet zorgplicht kinderarbeid is aangenomen. Daarin staat dat bedrijven stappen moeten nemen om kinderarbeid in hun ketens te voorkomen. Het ministerie van BZ moet de wet nog verder uitwerken. Daarom is nog niet bekend wanneer de wet ingaat.

Evaluatie en vernieuwing IMVO beleid: denk mee

Animatie IMVO

We verwachten dat bedrijven zakendoen met respect voor mens en milieu, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.

Ondanks de goede intenties van de meeste bedrijven, kunnen sommige hulp gebruiken als ze misstanden in hun keten tegenkomen.

Nederlandse bedrijven die dat wél weten en zich aan de normen houden, kunnen zich onderscheiden omdat zij een verantwoord product kunnen aanbieden.

Soms ervaren deze bedrijven een nadeel, omdat concurrenten het niet zo nauw nemen met productieomstandigheden.

Gelukkig krijgt internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen –IMVO- steeds meer aandacht, maar dat is nog niet genoeg om misstanden zoals uitbuiting, kinderarbeid of milieuschade te voorkomen. 

Als Ministerie van Buitenlandse Zaken evalueren wij het bestaande IMVO-beleid en bekijken we of er aanvullende, of dwingende maatregelen nodig zijn. 

In de convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, IMVO-convenanten, zijn bedrijven samen met de overheid, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen, de afgelopen jaren aan de slag gegaan om de negatieve effecten van de bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu structureel aan te pakken en te verbeteren.

Hierdoor is veel ervaring en kennis opgedaan die waardevol is bij de evaluatie en de mogelijke vernieuwing van het beleid.

Ook kijken we naar de manier waarop andere landen omgaan met IMVO en wordt er gekeken naar mogelijkheden en obstakels die bedrijven ervaren bij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.     

We hebben als doel  al deze kennis op te halen bij de verschillende betrokken partijen, ook maatschappelijke organisaties, en te verwerken in een voorstel voor nieuw beleid.

EXTRA ZIN: We hebben als doel  al deze kennis op te halen bij de verschillende betrokken partijen, ook maatschappelijke organisaties, en te verwerken in voorstellen voor nieuw beleid.

Daarin wordt ook de uitwerking van de al aangenomen Wet Zorgplicht Kinderarbeid meegenomen.

Wat vragen we van jou? Jij kent jouw werkveld het beste, dus jouw stem is onmisbaar.

We nodigen je uit om mee te denken over maatregelen die verschil kunnen maken voor mens en milieu, en ook uitvoerbaar zijn. 

Wat werkt er wel? Wat werkt er niet? Hoe kan het beter? Laten we deze kennis en ideeën met elkaar delen.

Zo gaan we samen zorgen voor slimme, duidelijke en breed gedragen maatregelen, waarmee we onze verantwoordelijkheid voor de productieketen van Nederlandse bedrijven nemen en op een verantwoorde manier internationaal kunnen ondernemen.

Onderweg naar nieuw IMVO-beleid in 2020Vanwege de omstandigheden rond het nieuwe coronavirus zal er zo veel mogelijk worden gewerkt met digitale alternatieven. Dit om het risico op vertraging zoveel als mogelijk te voorkomen en te borgen dat stakeholders ook in deze fase betrokken blijven bij het proces. Betrokkenheid van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders is immers cruciaal voor het ontwikkelen van een effectief en gedragen IMVO-beleid. Omdat het nog niet duidelijk is hoe het virus zich gaat ontwikkelen, kan het zijn dat de tijdslijn van het project verschuift. Het project ‘IMVO-maatregelen in perspectief’ is ingedeeld in 3 onderdelen:

Contact met IMVO-maatregelen in perspectief

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met het projectteam van IMVO-maatregelen in perspectief via imh-mvo@minbuza.nl

Documenten