Evaluatie en vernieuwing IMVO-beleid

In 2020 evalueert het ministerie van Buitenlandse Zaken het beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). IMVO betekent dat Nederlandse bedrijven die zakendoen in het buitenland rekening  houden met bijvoorbeeld mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. 

IMVO-maatregelen in perspectief door evaluatie

Met het project ‘IMVO-maatregelen in perspectief’ evalueert het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) het huidige beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij kijkt het ministerie van BZ of het beleid goed werkt. En hoe andere Europese landen met IMVO omgaan. Het kabinet neemt de ervaringen van bedrijven en NGO’s mee.

Op 16 oktober heeft het kabinet een besluit genomen over de hoofdlijnen van nieuw IMVO-beleid. Een IMVO-verplichting, bij voorkeur op Europees niveau, is het belangrijkste element van het nieuwe IMVO-beleid. Het kabinet neemt daarnaast aanvullende maatregelen die bedrijven stimuleren om beter hun verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van hun activiteiten (of die van hun zakelijke relaties) op mens en milieu over de grens. Dit staat in de beleidsnota en kamerbrief die aan de Tweede Kamer is gestuurd. Dit is het resultaat van de evaluatie en onderzoeken van de afgelopen maanden.

Schema IMVO-maatregelen, oktober 2020

Schema nieuw IMVO-beleid op hoofdlijnen.

Betrokkenheid bedrijven, maatschappelijke organisaties, stakeholders en wetenschappers

Het is belangrijk om tot uitvoerbare én effectieve maatregelen te komen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft daarom samenwerken met bedrijven en NGO's, omdat hun betrokkenheid en kennis hierbij onmisbaar is. NGO's hebben waardevolle informatie over omstandigheden in productielanden die het ministerie mee willen nemen in het project. En bedrijven kunnen inzicht geven in de uitvoerbaarheid van maatregelen. Die kennis en ervaring wil het ministerie van BZ benutten.

Redenen voor evaluatie en herziening IMVO-beleid

  • In het regeerakkoord staat dat wordt doorgegaan met de IMVO-convenanten, die een belangrijk onderdeel vormen van het huidige IMVO-beleid. En om na twee jaar regeren door dit kabinet te bezien of en zo ja, welke dwingende maatregelen genomen kunnen worden.
  • Bedrijven die zakendoen in het buitenland komen veel moeilijke situaties tegen. En weten niet altijd hoe zij moeten reageren. Bijvoorbeeld wanneer sommige buitenlandse fabrikanten hun arbeiders uitbuiten. Het is belangrijk dat het Nederlandse beleid bedrijven daarbij helpt.
  • In Nederland en in het buitenland is veel aandacht voor IMVO. Het kabinet wil kijken of de Nederlandse regels daar goed bij aansluiten.
  • De Wet zorgplicht kinderarbeid is in mei 2019 aangenomen. Daarin staat dat bedrijven stappen moeten nemen om kinderarbeid in hun ketens te voorkomen. Het ministerie van BZ moet de wet nog verder uitwerken. De Wet moet goed aansluiten bij de rest van het IMVO-beleid. Naar verwachting zal de wet niet voor 2022 inwerkingtreden.

Evaluatie en vernieuwing IMVO beleid

Onderweg naar nieuw IMVO-beleid in 2020

Het project ‘IMVO-maatregelen in perspectief’ is ingedeeld in 3 onderdelen:

Animatie IMVO

We verwachten dat bedrijven zakendoen met respect voor mens en milieu, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.

Ondanks de goede intenties van de meeste bedrijven, kunnen sommige hulp gebruiken als ze misstanden in hun keten tegenkomen.

Nederlandse bedrijven die dat wél weten en zich aan de normen houden, kunnen zich onderscheiden omdat zij een verantwoord product kunnen aanbieden.

Soms ervaren deze bedrijven een nadeel, omdat concurrenten het niet zo nauw nemen met productieomstandigheden.

Gelukkig krijgt internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen –IMVO- steeds meer aandacht, maar dat is nog niet genoeg om misstanden zoals uitbuiting, kinderarbeid of milieuschade te voorkomen. 

Als Ministerie van Buitenlandse Zaken evalueren wij het bestaande IMVO-beleid en bekijken we of er aanvullende, of dwingende maatregelen nodig zijn. 

In de convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, IMVO-convenanten, zijn bedrijven samen met de overheid, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen, de afgelopen jaren aan de slag gegaan om de negatieve effecten van de bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu structureel aan te pakken en te verbeteren.

Hierdoor is veel ervaring en kennis opgedaan die waardevol is bij de evaluatie en de mogelijke vernieuwing van het beleid.

Ook kijken we naar de manier waarop andere landen omgaan met IMVO en wordt er gekeken naar mogelijkheden en obstakels die bedrijven ervaren bij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.     

We hebben als doel  al deze kennis op te halen bij de verschillende betrokken partijen, ook maatschappelijke organisaties, en te verwerken in een voorstel voor nieuw beleid.

EXTRA ZIN: We hebben als doel  al deze kennis op te halen bij de verschillende betrokken partijen, ook maatschappelijke organisaties, en te verwerken in voorstellen voor nieuw beleid.

Daarin wordt ook de uitwerking van de al aangenomen Wet Zorgplicht Kinderarbeid meegenomen.

Wat vragen we van jou? Jij kent jouw werkveld het beste, dus jouw stem is onmisbaar.

We nodigen je uit om mee te denken over maatregelen die verschil kunnen maken voor mens en milieu, en ook uitvoerbaar zijn. 

Wat werkt er wel? Wat werkt er niet? Hoe kan het beter? Laten we deze kennis en ideeën met elkaar delen.

Zo gaan we samen zorgen voor slimme, duidelijke en breed gedragen maatregelen, waarmee we onze verantwoordelijkheid voor de productieketen van Nederlandse bedrijven nemen en op een verantwoorde manier internationaal kunnen ondernemen.

Contact met IMVO-maatregelen in perspectief

Heeft u een vraag over het project IMVO-maatregelen in perspectief? Neem dan contact op met het projectteam via imh-mvo@minbuza.nl

Documenten