IMVO-convenanten

De overheid wil internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen. En probeert daarom met 13 Nederlandse bedrijfssectoren en maatschappelijke organisaties afspraken te maken over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. De afspraken gaan over welke risico’s ze willen voorkomen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. De afspraken komen te staan in een IMVO-convenant. Tot nu toe zijn er 9 convenanten afgesloten.

IMVO-convenant textiel

Het IMVO-convenant textiel bevat afspraken van kleding- en textielbedrijven met maatschappelijke organisaties, vakbonden en met de overheid. De afspraken moeten ervoor zorgen dat bedrijven in de internationale textielbranche op een eerlijke, duurzame, veilige, milieu- en diervriendelijke manier handelen. Op basis van de afspraken moeten de deelnemende bedrijven stoppen met gebruik maken van kinderarbeid.  Het zorgt ook voor de ondersteuning van vakbondsleden die door werkgevers worden geïntimideerd.

Bekijk het IMVO-convenant textiel op de website van de Sociaal-Economische Raad (SER).

IMVO-convenant goud

Het IMVO-convenant goud bevat afspraken tussen de goudsector, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid. De afspraken moeten er voor zorgen dat bedrijven in de goudwinning mensenrechten, milieu en biodiversiteit beter respecteren. Zo gaan bedrijven in de Nederlandse goudsector hun best doen om goud bij verantwoorde bronnen te kopen. Ook gaan Nederlandse juweliers  en goudsmeden hun klanten beter informeren over de herkomst van het goud. De productie van goud levert soms geld op voor de financiering van gewelddadige conflicten in sommige landen. De partijen hebben in het convenant afgesproken deze risico’s uit te sluiten.

Bekijk het IMVO-convenant goud op de website van de Sociaal-Economische Raad (SER).           

IMVO-convenant voedingsmiddelen

In het IMVO-convenant voedingsmiddelen staan afspraken tussen de Nederlandse voedingsmiddelensector, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid. De brancheorganisaties moeten ervoor zorgen dat al hun leden risico’s in kaart brengen en aanpakken. In het convenant staat dat partijen in het eerste jaar starten met gezamenlijke projecten op het gebied van klimaat en leefbaar loon. 

Bekijk het IMVO-convenant voedingsmiddelen op de website van de Sociaal-Economische Raad (SER).

IMVO-convenant verzekeringssector

Brancheorganisaties in de verzekeringssector, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid hebben het IMVO-convenant verzekeringssector ondertekend. Dit IMVO-convenant gaat over verantwoord beleggingsbeleid voeren door verzekeraars. En helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale keten. Zo kunnen schendingen van mensenrechten, milieuschade en dierenleed worden voorkomen en aangepakt. Verzekeraars moeten een goede inschatting maken van de risico’s en waar nodig hun beleid hierop aanpassen.
 
Bekijk het IMVO-convenant verzekeringssector op de website van de Sociaal-Economische Raad.

IMVO-convenant pensioenfondsen

De Nederlandse pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid hebben het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen ondertekend. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale investeringsketen. Mensenrechtenschendingen en milieuschade kunnen zo worden voorkomen en aangepakt.

Bekijk het IMVO-convenant pensioenfondsen op de website van de Sociaal-Economische Raad.

IMVO-convenant voor de natuursteensector

Het IMVO-convenant voor de natuursteensector (Initiatief Trustone) bevat afspraken die de sociale-, arbeids- en milieuomstandigheden in productielanden moet verbeteren. In met name Azië, Afrika en Latijns-Amerika moeten binnen een termijn van 3-5 jaar substantiële verbeteringen worden bereikt. Het is een gezamenlijk initiatief van Nederlandse en Vlaamse partijen.

Bekijk het IMVO-convenant voor de natuursteensector op de website Nederlandswereldwijd.nl.

IMVO-convenant voor de metaalsector

De Nederlandse metaalsector heeft afspraken gemaakt met maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het doel van het convenant is om risico’s op het gebied van mens en milieu aan te pakken. De partijen hebben afgesproken om zoweel individueel als collectief risico’s aan te pakken. De afspraken zijn gebaseerd op de OESO-Richtlijnen voor multinationale ondernemingen en dragen bij aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Bekijk het IMVO-convenant voor de metaalsector op de website imvoconvenanten.nl.

IMVO-convenant voor de sierteeltsector

De Nederlandse sierteeltsector heeft samen met een vakbond, een NGO en de overheid afspraken gemaakt om de sierteeltsector te verduurzamen.  De partijen willen binnen 3 jaar de sierteeltsector verbeteren voor mens en milieu door het toepassen van gepaste zorgvuldigheid. Dat betekent dat bedrijven de risico’s in hun productieketen opsporen en aanpakken. Deze  aanpak richt zich onder andere op de thema’s leefbaar loon en de gevolgen voor gewasbeschermingsmiddelen.

Bekijk welke IMVO bevorderende maatregelen er nog meer zijn.

IMVO-convenant banken

Het IMVO-convenant banken bevat afspraken van banken met maatschappelijke organisaties, vakbonden en met de overheid. De afspraken moeten ervoor zorgen dat bedrijven in de bankensector mensenrechtenschendingen aanpakken en voorkomen. Denk hierbij aan arbeidsomstandigheden, vakbondsvrijheid, kinderarbeid en landrechten. Het IMVO-convenant banken is in juni 2020 afgelopen.

Bekijk het IMVO-convenant banken op de website van de Sociaal-Economische Raad (SER).

IMVO-convenant Bevorderen duurzaam bosbeheer

Het convenant Bevorderen duurzaam bosbeheer bevat afspraken tussen overheid, houtsector, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en vakbonden. Zo moet in 2020 alle naaldhout op de Nederlandse markt duurzaam worden geproduceerd. Ook wordt onderzocht hoe certificaten voor duurzaam hout zich verhouden tot internationale  MVO-richtlijnen. Verder zijn er afspraken gemaakt over het vergroten van de vraag naar aantoonbaar duurzaam hout. Duurzaam beheerde bossen dragen bij aan lokale economische ontwikkeling, gaan klimaatverandering tegen, en houden de biodiversiteit in stand. Het IMVO-convenant Bevorderen duurzaam bosbeheer is in december 2020 afgelopen.

Bekijk het IMVO-convenant bevorderen duurzaam bosbeheer