Herziening Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten

In 2020 is het kabinet begonnen zijn beleidsagenda voor bedrijfsleven en mensenrechten te evalueren. Het kabinet kijkt wat de overheid doet en wat bedrijven doen om mensenrechten te beschermen. De evaluatie leidde tot een nieuw Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten (NAP). 

Doel van het NAP

In het actieplan staat hoe de overheid wil dat bedrijven met mensenrechten omgaan wanneer zij zakendoen. Dit geldt binnen Nederland, maar ook in het buitenland. In het actieplan staat ook wat de overheid kan doen om bedrijven te ondersteunen of aan te sporen mensenrechten te respecteren. Bijvoorbeeld de bestrijding van kinderarbeid. Het plan zal actiepunten bevatten om het beleid beter te maken. Het kabinet streeft daarmee 3 dingen na:

  1. De verplichting van de staat om mensenrechten na te leven en te beschermen.
  2. De verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren.
  3. De gedeelde verantwoordelijkheid van staten en bedrijven om toegang tot herstel te verschaffen aan slachtoffers, wanneer mensenrechtenschendingen toch hebben plaatsgevonden.

Dit zijn de 3 pilaren van de richtlijnen voor mensenrechten en bedrijfsleven van de Verenigde Naties. Deze vormen de basis voor het actieplan. Nederland heeft met andere landen afgesproken om zich aan deze richtlijnen te houden. In het actieplan vertaalt de overheid de richtlijnen naar de praktijk en Nederlandse wet- en regelgeving. 

Verschillen tussen het NAP en IMVO-beleid

Het NAP heeft een breder doel dan de evaluatie en vernieuwing van het beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Het IMVO-beleid richt zich op de verantwoordelijkheid van bedrijven, binnen de richtlijnen van de Verenigde Naties pilaar 2. Dit is de taak van bedrijven om mensenrechten en milieu te respecteren in hun internationale productieketens, en om herstel te bieden als er toch een schending heeft plaatsgevonden.

Het NAP kijkt in grote mate ook naar de pilaren 1 en 3. Dit zijn de verantwoordelijkheden van de staat en de zorg voor slachtoffers. Ook binnen Nederland. Het IMVO-beleid wordt wel 1 van de bouwstenen voor het nieuwe NAP.

Fases van het traject naar het nieuwe NAP

Herziening NAP

Vragen of opmerkingen aan de werkgroep NAP

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met het team dat het NAP herziet via DDE-NAP@minbuza.nl.