Waarom Nederland verdragen sluit

Er zijn verschillende internationale onderwerpen waarbij je als staat vaak andere staten of organisaties nodig hebt. Verdragen helpen daarbij. Verdragen zorgen ervoor dat de aangesloten partijen hun afspraken ook echt nakomen.

Multilaterale en bilaterale verdragen

 Een multilateraal verdrag wordt gesloten met meerdere partijen. Dat kunnen andere staten zijn, maar ook internationale organisaties zoals de Verenigde Naties. Een bilateraal verdrag is een verdrag met 1 andere partij.

Onderwerpen van verdragen

Voorbeelden van onderwerpen waarbij verdragen worden afgesloten, zijn:

 • Mensenrechten

  Een bekend multilateraal verdrag is het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Dit verdrag is opgesteld in 1950, maar is sindsdien vaak uitgebreid. Het verbiedt onder andere de doodstraf op te leggen. De rechterlijke macht in Nederland moet alle wetgeving aan het EVRM-verdrag toetsen.
 • Milieu

  Een bekend multilateraal verdrag over dit onderwerp is het Kyoto-protocol. In 1997 hebben industrielanden wereldwijd afgesproken de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het verdrag bepaalt dat de uitstoot tot 2020 met gemiddeld 5,2% omlaag moet ten opzichte van 1990. Voor Nederland geldt een percentage van 6%.
 • Criminaliteitsbestrijding

  Het Koninkrijk der Nederlanden heeft met veel andere landen bilaterale verdragen over bijvoorbeeld de uitlevering van verdachten van een misdrijf.
 • Vrij verkeer van personen en goederen

  Een bekend multilateraal verdrag over dit onderwerp is het Schengenverdrag. Een aantal Europese landen (Schengenlanden) hebben hierin afgesproken vrij verkeer van personen toe te staan.

Andere onderwerpen zijn onder meer belastingzaken, luchtvaart en wegvervoer.

Verdragen raadplegen

U kunt alle verdragen raadplegen in de Verdragenbank op Overheid.nl.