Overgang zorg en ondersteuning beheerst verlopen

De overgang van lichte zorg en ondersteuning van het Rijk naar de Nederlandse gemeenten is beheerst verlopen. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer. Van Rijn constateert dat er door overgangsrecht en continuïteit van zorg sprake is geweest van een gecontroleerde overgang.

'Dat betekent niet dat we nu rustig achterover kunnen leunen', aldus Van Rijn. 'Want het gaat er mij niet om hoe een wet op papier staat, maar hoe een wet uitpakt voor mensen in de praktijk. Die moeten altijd hun weg naar goede zorg kunnen vinden en weten wat hun mogelijkheden zijn. Samen met gemeenten blijf ik daarom vol inzetten op zorg op maat, dichtbij mensen.'

Constateringen Voortgangsrapportage hervorming langdurige zorg

In de Voortgangsreportage constateert Van Rijn het volgende:

  1. Mensen die voor 1 januari 2015 zorg kregen, kregen ook zorg na 1 januari 2015. De continuïteit van zorg is nergens in het geding geweest.
  2. Sommige gemeenten zetten te grote stappen in het proces om zorg toe te kennen, zoals ook blijkt uit recente rechterlijke uitspraken. De staatssecretaris heeft alle wethouders er nogmaals geattendeerd zorgvuldig onderzoek te doen naar de behoefte aan ondersteuning van hun burgers.
  3. Stijgende administratieve lasten zijn per definitie onwenselijk. Hier is actie vereist: gemeenten en aanbieders maken zelf een werkagenda met oplossingen voor dit probleem.
  4. Tijdige informatie voorkomt onnodige onrust. Verantwoordelijke partijen worden continu gewezen op het belang van goede informatie. Nieuwe cliënten en mensen wiens overgangsrecht zal aflopen, moeten tijdig op de hoogte worden gesteld van de (nieuwe) mogelijkheden die de Wmo biedt.
  5. Samenwerking gemeenten en verzekeraars op gang gekomen. Van Rijn verwacht afspraken over hun gezamenlijke inzet op preventie en de verbinding tussen wijkverpleging en het sociaal domein. 

Gemeenten verantwoordelijk voor lichte zorg en ondersteuning

Vanaf 1 januari zijn gemeenten doormiddel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verantwoordelijk voor ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie, beschermd wonen en opvang, en cliëntondersteuning. Het aanbieden van huishoudelijke hulp behoort sinds 1 januari 2007 tot hun taken.

Hervorming langdurige zorg

De overheveling van lichte zorg en ondersteuning is onderdeel van de hervorming van langdurige zorg, die er op gericht is de kwaliteit, houdbaarheid en betrokkenheid bij de zorg te versterken en te verbeteren. Dat gebeurt door in de Wmo 2015 bij de ondersteuning thuis meer rekening te houden met persoonlijke omstandigheden en versterking van de wijkverpleging in de zorgverzekeringswet. Mensen met een zware zorgvraag vinden zekerheid in de Wet langdurige zorg.