Welke jeugdhulp (jeugdzorg) is er voor mijn kind beschikbaar?

Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar.

Direct hulp

Vermoedt u huiselijk geweld of wilt u advies? Neem dan contact op met Veilig Thuis: 0800-2000. Melden kan anoniem. Als de situatie bedreigend is en direct hulp nodig is, belt u het alarmnummer 112.

Jeugdhulp aan huis

Bij ambulante jeugdhulp ontvangt u hulp als er problemen zijn in het gezin. Bijvoorbeeld als er ruzie is tussen kinderen en ouders. Of als kinderen spijbelen of licht depressief zijn. Uw kind blijft thuis wonen en krijgt hulp van een instelling in de buurt. Soms krijgt uw kind thuis hulp.

Jeugd-GGZ

De jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychische problemen, zoals angsten en piekeren. Voor hulp is een verwijzing nodig van:

 • een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente, zoals het lokale (wijk)team of het Centrum voor Jeugd en Gezin;
 • de huisarts;
 • de medisch specialist;
 • de jeugdarts.

Verblijf in een jeugdinstelling

Bij deze vorm van jeugdhulp verblijven jeugdigen op vrijwillige of gedwongen basis, (tijdelijk) in een jeugdinstelling. Het gaat om jeugdigen met uiteenlopende problemen. Zoals:  

 • psychische problemen;
 • emotionele problemen;
 • gedragsproblemen; 
 • leerproblemen;   
 • slechte relatie met ouders;
 • problemen op school of met werk;
 • moeilijkheden om vrienden te maken.

Lees meer over verblijf in een jeugdinstelling op de website Regelhulp.nl

Pleegzorg

Bij pleegzorg nemen pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op zich. Eigen familie en bekenden kunnen een kind ook opvangen. Deze vrijwillige pleegzorg komt tot stand in overleg tussen ouders, het kind en hulpverleners. De gemeente moet dit goedkeuren.

Lees meer over pleegouderschap op de website van Pleegzorg Nederland.

Gezinshuis

Kinderen tot 21 jaar met zware problemen kunnen in het gezin van een hulpverlener gaan wonen. Dit heet een gezinshuis. Het kind kan dan dag en nacht zorg krijgen van een jeugdhulpverlener. Lees meer over gezinshuizen op de website Regelhulp.nl 

Gesloten jeugdhulp bij ernstige problemen

JeugdzorgPlus is hulp voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen. Zij hebben bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Voor verblijf in de JeugdzorgPlus is een 'machtiging gesloten jeugdhulp' nodig van de kinderrechter.

Er zijn verschillende instellingen en locaties voor JeugdzorgPlus. Jongeren gaan zo veel mogelijk naar een instelling in hun eigen regio.

Jeugdhulp (jeugdzorg) aanvragen

Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van uw kinderen, neemt u contact op met uw gemeente. Hoe de jeugdhulp georganiseerd is, kan per gemeente verschillen.

Ondertoezichtstelling en voogdij

Ondertoezichtstelling en voogdij zijn jeugdbeschermingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn alleen mogelijk na een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en een beslissing van de kinderrechter. Een gecertificeerde instelling voert de maatregel uit. 

Jeugdreclassering

Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplichtambtenaar. Zij krijgen een persoonlijk begeleidingsplan. Alleen kinderrechters, het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de justitiële jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering opleggen. Gecertificeerde instellingen voeren de jeugdreclassering uit.