Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor gesloten jeugdzorg?

Als uw kind ernstige gedragsproblemen heeft, kan opname in een instelling voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) een optie zijn. JeugdzorgPlus is een gedwongen opname. Uw kind krijgt dan, in zijn eigen belang, hulp in een gesloten omgeving.

Bescherming tegen zichzelf of anderen

JeugdzorgPlus is voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen. Zij hebben bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Het gaat bijvoorbeeld om agressieve jongeren of om meisjes die problemen hebben met loverboys. JeugdzorgPlus is niet bedoeld als straf.

Het is in het belang van de jongeren zelf dat zij een behandeling krijgen in geslotenheid. Dit voorkomt dat zij zich onttrekken aan de zorg die ze nodig hebben. Of dat anderen voorkomen dat ze zorg krijgen.

Procedure gedwongen opname JeugdzorgPlus

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gesloten jeugdhulp. Voor opname in een instelling voor JeugdzorgPlus is een machtiging nodig van de kinderrechter. 

De procedure is als volgt:

  • Een gecertificeerde instelling beslist of en welke zorg nodig is. De instelling vraagt een machtiging aan bij de kinderrechter.
  • De kinderrechter beslist of een kind met ernstige gedragsproblemen gedwongen wordt opgenomen. Deze beslissing heet een 'machtiging gesloten jeugdzorg'.

Daarna volgt opname in een instelling voor JeugdzorgPlus. Onder JeugdzorgPlus vallen gedwongen opname, gesloten verblijf en gedwongen behandeling.

Structuur en sociale vaardigheden aanleren

Uw kind leert in een instelling voor JeugdzorgPlus structuur aan te brengen in zijn leven. Door het aanleren van sociale vaardigheden kan uw kind later weer functioneren in de samenleving.

De behandeling moet zo kort als mogelijk en zo lang als nodig zijn. U of andere familieleden zijn betrokken bij de behandeling. Uw kind gaat in de eerste fase van geslotenheid ook naar school in de instelling. Veel instellingen voor JeugdzorgPlus hebben op hun eigen terrein een school. Bij andere instellingen gaan de jongeren naar een school in de buurt.

Als uw kind zich in de instelling voor JeugdzorgPlus goed ontwikkelt, krijgt het geleidelijk meer vrijheden. Want het is de bedoeling dat jongeren uit de JeugdzorgPlus weer terug gaan naar hun ouders of pleeggezin. Of ze gaan door naar vervolgzorg, begeleid wonen of naar een zelfstandige woonruimte.

Hulpverleningsplan in JeugdzorgPlus

Iedere jongere in een instelling voor JeugdzorgPlus krijgt een hulpverleningsplan. Hierin kunnen beperkende maatregelen staan, in het belang van de behandeling. Zo kan een instelling jongeren tijdelijk in afzondering plaatsen. Of uw kind mag beperkt zijn telefoon of andere communicatiemiddelen gebruiken.

Instellingen voor JeugdzorgPlus

Er zijn verschillende instellingen en locaties voor JeugdzorgPlus. Jongeren gaan zo veel mogelijk naar een instelling in hun eigen regio.