Ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Dit ontwerpbesluit bevat eisen aan de kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Het is een uitwerking van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang en de afspraken over aanpassing van de kwaliteitseisen uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.