Experiment meertalige kinderopvang: aanmelden vanaf 1 juli a.s.

Het Ministerie van SZW heeft het mogelijk gemaakt om op experimentele basis, meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk aan te bieden. Deelnemende organisaties kunnen maximaal 50% van de openingstijd opvang in de Duitse, Engelse of Franse taal aanbieden. 

Het experiment loopt over een periode van 4 jaar en wordt begeleidt door een onderzoekscommissie. De onderzoekscommissie wordt gekozen op basis van een Europese aanbestedingstraject, en gaat eind  2017 van start.

De algemene maatregel van bestuur  (AMvB) en de ministeriële regeling die dit mogelijk maken, treden op 1 juli in werking. Vanaf 1 juli t/m 31 augustus kunnen kinderopvangcentra zich ook aanmelden om mee te doen aan het experiment. Kinderopvangcentra kunnen zich aanmelden middels het onderstaand  aanmeldformulier.

In de AMvB staan de criteria waaraan deelnemers moeten voldoen om mee te kunnen doen aan het experiment.

Er kunnen maximaal 15 kindercentra en maximaal 5 peuterspeelzalen deelnemen aan dit experiment (afhankelijk van de aanmeldingen kan deze verhouding nog worden aangepast). Indien er meer dan 20 geïnteresseerde kindercentra dan wel peuterspeelzalen interesse hebben om deel te nemen aan het experiment, zal er geselecteerd worden op basis van geografische spreiding, aangeboden taal op de opvang en volgorde van binnenkomst.