Beantwoording Kamervragen over openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Minister Van 't Wout beantwoordt Kamervragen die zijn gesteld in reactie op de brief van de minister van 8 december 2020 (Kamerstuk 34 902, P) over de openbaarmaking van de verslagen van vergaderingen van de klimaattafels en het overkoepelende Klimaatberaad naar aanleiding van de motie Van Hattem c.s. (Kamerstuk 34 902, F).