Maatregelen tegen uitstoot broeikasgassen

De Rijksoverheid neemt maatregelen om klimaatverandering te voorkomen. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met het bedrijfsleven over zuiniger energiegebruik.

Maatregelen gevolgen klimaatverandering

Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Door bijvoorbeeld duinen en dijken te versterken. Of door rioleringen aan te passen zodat zij meer water kunnen afvoeren.

De overheid gebruikt klimaatscenario's van het KNMI om te weten waar risico's ontstaan. Zo kan Nederland zich aanpassen aan een veranderend klimaat.

Maatregelen uitstoot broeikasgassen industrie en energie

In Nederland stoten industrie en energieopwekking ongeveer de helft van de broeikasgassen uit. Grotere bedrijven vallen onder het Europees systeem voor emissiehandel (ETS). Dit betekent dat zij rechten moeten hebben om CO2 te mogen uitstoten. Deze rechten kunnen zij binnen de Europese Unie onderling kopen of verkopen.

Kleinere bedrijven vallen niet onder ETS. Net als een aantal energiebedrijven (zoals energiedistributeurs en afvalverwerkingsinstallaties). Voor deze bedrijven gelden onder andere de volgende maatregelen:

Meer dan 20 branches hebben in routekaarten vastgelegd hoe ze in 2030 50% energie-efficiënter kunnen zijn.

Maatregelen sector verkeer en goederenvervoer

Het verkeer en goederenvervoer zijn verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de broeikasgasuitstoot in Nederland. Om deze uitstoot te verminderen heeft de sector afspraken gemaakt, zoals:

Maatregelen bouw- en woningsector

Ongeveer 15% van de broeikasgasuitstoot van Nederland, komt door de verwarming en verlichting van woningen en gebouwen. In het Energieakkoord voor duurzame groei staan maatregelen om hier versneld energie te besparen, zoals:

  • Afspraak met organisaties in bouw- en woningsector om minimaal 300.000 woningen per jaar energiezuiniger te maken.
  • Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan eisen voor energiezuinigheid: de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. De Rijksoverheid stelt de komende jaren de EPC steeds meer naar beneden bij. Op die manier worden huizen en kantoren steeds energiezuiniger.
  • 15 projecten 'Blok voor blok'. Gemeenten en bedrijven kijken naar de mogelijkheden om per huizenblok energie te besparen.

Maatregelen land- en tuinbouw

De land- en tuinbouw is verantwoordelijk voor 10% tot 15% van de broeikasgasuitstoot. De glastuinbouw is de belangrijkste bron van CO2-uitstoot. De broeikasgassen methaan en lachgas worden vooral in de veehouderij en akkerbouw uitgestoten. Voorbeelden van maatregelen om de uitstoot in de land- en tuinbouwsector terug te brengen zijn:

Kabinet Rutte III: minder CO₂-uitstoot

Het kabinet wil de uitstoot van CO2 in Nederland nog verder beperken (49% in 2030). Iedere sector moet daaraan bijdragen. Daarbij geldt dat de concurrentiepositie van Nederland niet in gevaar mag komen. Dat kan door innovatieve maatregelen. Het kabinet werkt deze voornemens nog verder uit. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.