Nederland en Denemarken sluiten overeenkomsten over energiesamenwerking en statistische overdracht

Denemarken en Nederland versterken de samenwerking op het gebied van klimaat en energie. Die afspraak is vandaag vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Als onderdeel van deze samenwerking draagt Denemarken 8 tot 16 terawattuur (TWh) hernieuwbare energie over aan Nederland, waarvoor een passende vergoeding wordt betaald.

De Klimaat- en Energieverkenning 2019 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) leverde een wisselend beeld op. Het PBL raamt dat Nederland zijn ambities op het gebied van hernieuwbare energie in 2030 naar verwachting ruimschoots behaalt, maar concludeert ook dat Nederland ondanks de al ingezette versnelling op korte termijn nog achterloopt op schema om aan de Europese doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020 te voldoen.

Om dit doel dichterbij te brengen, heeft het kabinet op 1 november 2019 een breed maatregelenpakket gepresenteerd om op korte termijn extra hernieuwbare energie te realiseren in Nederland. Om het resterende tekort in te vullen en dwingende maatregelen van de Europese Commissie te voorkomen, is de afgelopen periode onderhandeld met Denemarken met overeenkomsten over het intensiveren van de energiesamenwerking en statistische overdracht tot resultaat.

Statistische overdracht

In de overeenkomst over statistische overdracht is vastgelegd dat Denemarken een flexibele hoeveelheid hernieuwbare energie van minimaal 8 tot maximaal 16 terawattuur (TWh) hernieuwbare energie aan Nederland zal overdragen, tegen een vergoeding van €12,50 per megawattuur (MWh). De middelen die met de overdracht gemoeid zijn worden besteed aan een Power-to-X project voor elektrolyse van groene waterstof, wat goed past bij de waterstofambities van Nederland. Met de ruime mate van flexibiliteit die in de overeenkomst is opgenomen, worden ook de mogelijke effecten van de Coronacrisis op het aandeel hernieuwbare energie ondervangen. De over te dragen hoeveelheid hernieuwbare energie wordt vastgesteld op basis van de conceptcijfers over het aandeel hernieuwbare energie in 2020 die het CBS in juni 2021 publiceert.

Energiesamenwerking

Denemarken en Nederland zijn belangrijke partners die veel van elkaar kunnen leren op het gebied van klimaat en energie. Daarom is in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd dat beide landen nauwer gaan samenwerken en kennis en ervaringen uitwisselen over thema’s als windenergie op zee, duurzame warmte en warmtenetten, waterstof, synthetische brandstoffen en CC(U)S. Per thema wordt een passende samenwerkingsvorm gekozen. Denk daarbij aan projecten zoals het eerder genoemde Power-to-X project en het faciliteren van kennisdeling door ontmoetingen tussen wetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van de industrie uit beide landen.