Kabinet gaat samen met mkb aan de slag om de verduurzaming betaalbaar te houden

Het kabinet staat ervoor dat Nederland in 2030 het ambitieuze reductiedoel van 49% CO2-reductie haalt en wel zo dat de transitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Ook nu Nederland te maken heeft met een economisch moeilijke periode, is het belangrijk oog te hebben voor zowel economie als duurzaamheid. Daarbij is een sterk en veerkrachtig mkb voor de Nederlandse economie van het grootste belang.

Het kabinet heeft samen met MKB-Nederland de afgelopen maanden in kaart gebracht wat de afspraken uit het Klimaatakkoord betekenen voor het mkb. Uit deze impacttoets blijkt dat het mkb een grote bijdrage kan en wil leveren aan de transitie, maar dat het mkb daarbij wel goede ondersteuning nodig heeft. Door de coronacrisis is het bovendien voor mkb ondernemers lastiger om op korte termijn te investeren in verduurzaming. De buffers van ondernemers zijn afgenomen en veel ondernemers zijn op dit moment bezig met het zoveel mogelijk zeker stellen van de toekomst van hun bedrijf. Het noodpakket van het kabinet kan de genoemde negatieve effecten van de coronacrisis dempen, maar niet geheel wegnemen. Het effect van de crisis verschilt per ondernemer en sector, waarbij het belangrijk is oog te houden voor met name de kwetsbare ondernemers.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat: “Namens het kabinet ben ik intensief met het mkb in gesprek voor een krachtig en vitaal mkb, zodat het mkb de Nederlandse economie als groeimotor kan blijven dienen. De impacttoets biedt goede aanknopingspunten om het mkb verder en beter te ontzorgen bij het halen van de klimaatopgave. Centrale elementen zijn daarbij goede betrokkenheid van het mkb en specifieke branches bij de uitwerking van de maatregelen uit het Klimaatakkoord en het benutten van natuurlijke investerings- en vervangingsmomenten om de komende jaren een economische en duurzame keuze te maken.”

Een van de belangrijkste zorgen van ondernemers die willen verduurzamen is de financierbaarheid van de benodigde investeringen. De verduurzaming van hun gebouw of hun wagenpark vergt vaak aanzienlijke bedragen die ondernemers niet zomaar zelf op tafel kunnen leggen. En als zij die middelen wel kunnen vrijmaken, vragen de primaire bedrijfsactiviteiten minstens evenveel financiële aandacht. Dat zegt niet dat de investeringen in verduurzaming per definitie onaantrekkelijk zijn, immers: wie de investering over langere tijd kan uitsmeren, met de juiste financiering, kan de energierekening al direct zien dalen. Het betekent wel dat er nadrukkelijker gekeken moet worden naar het achterliggende financieringsvraagstuk.

Voor lopende initiatieven gaat het ministerie kijken of ze kunnen helpen bij de financiering voor het mkb. Het gaat dan om Invest-NL waarin het doel klimaatfinanciering en de doelgroep mkb samenkomen. Ook wordt bezien of en hoe middelen in het kader van eventuele herstelfondsen hier bij passen. De verduurzaming in het mkb, waarvoor dertig jaar de tijd is, biedt op termijn ook bedrijfseconomische kansen. Voldoende financieringsmogelijkheden is dan een voorwaarde die moet worden ingevuld.

Verder gaat het ministerie ondernemers helpen beter inzicht te krijgen in wat het Klimaatakkoord van hen vraagt. Hiervoor wordt onder andere een digitale tool ontwikkeld die inzicht geeft in het specifieke handelingsperspectief van een ondernemer, zodat snel duidelijk is wat in zijn of haar situatie mogelijke en haalbare maatregelen zijn en welke ondersteuning daarbij door de overheid wordt geboden. Ook worden ondernemers met een mkb-voucher ondersteund bij het inwinnen van extern advies over het volledige potentieel aan CO2-reductiemaatregelen die haalbaar en verstandig zijn voor hun bedrijf.