Garantieregeling

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Ons kenmerk: AGT/2008/1174 M

Onderwerp: Garantieregeling

Geachte voorzitter,

Bij brief van 21 oktober 2008 heb ik u toegelicht hoe de Nederlandse vormgeving van de garantieregeling er uit zou komen te zien. Deze garantieregeling is in het leven geroepen in het kader van het voornemen van de eurolanden om staatsgaranties af te geven op middellang schuldpapier van banken. Met deze brief wil ik u verslag doen van de huidige ontwikkelingen met betrekking tot deze garanties.

De regeling

De regeling voor staatsgaranties voor de uitgifte van schuldpapier van banken is op donderdag 23 oktober jl. ingegaan en loopt tot en met 31 december 2009 (zie www.dutchstate.nl). De Staat zal de staatsgaranties afgeven voor zogenaamd senior unsecured loans, met een looptijd van minimaal 3 en maximaal 36 maanden.

De maatregel adresseert eventuele financieringsproblemen bij banken die kunnen ontstaan door een gebrekkig functioneren van de markt voor leningen zonder onderpand. Verwacht wordt dat de garantieregeling de financiering van financiële instellingen weer op gang zal brengen, zodat de kredietverlening aan bedrijven en particulieren wordt gewaarborgd.

De garantie geldt voor alle houders van door banken uitgegeven leningen. Hierbij valt naast andere banken te denken aan institutionele beleggers die een groot gedeelte van deze markt uitmaken, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders.

Ik wil benadrukken dat de garantstelling op zichzelf niet het doel heeft de solvabiliteit van banken te verbeteren. Een bank krijgt de garantie alleen als ze een toereikende solvabiliteit heeft. Banken die gebruik willen maken van de garantieverlening dienen op continue basis voldoende gekapitaliseerd te zijn op niveaus die de toezichthouder nodig acht. Indien nodig kunnen banken voor risicodragend kapitaal een beroep doen op de overheid, conform de mededeling van 9 oktober 2008. Het ministerie van Financiën beslist hierover en kan hieraan extra voorwaarden verbinden.

Reikwijdte

Iedere bank met een Nederlandse bankvergunning kan een garantieaanvraag indienen bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën. De banken met een Nederlandse vergunning vallen onder het toezicht van DNB. Als een bank met een Nederlandse bankvergunning voldoet aan de solvabiliteit- en liquiditeitseisen van DNB en er is verder aan alle nadere procedurele voorschriften voldaan, zal er een garantie worden afgegeven.[1]

Alhoewel iedere bank met een Nederlandse bankvergunning een garantie kan aanvragen, kan er op basis van de garantieregeling slechts één bank per groep deelnemen aan de garantieregeling. Dit betekent voor de praktijk dat er slechts om de nabij de 85 banken gebruik kunnen maken van de garantieregeling, ondanks het feit dat er momenteel 259 banken zijn met een Nederlandse bankvergunning. Te vinden in het DNB register.[2]

Banken ontplooien een groot aantal activiteiten, zoals lenen/uitlenen, betalingsverkeer, maar ook minder voor de hand liggende activiteiten zoals leasing. Het is ongewenst een onderscheid te maken naar activiteiten vanwege de onzekerheid die dat oproept op de markt. Als een bank geen vergunning zou krijgen straalt dat zeer negatief uit op alle andere banken.

LeasePlan

LeasePlan Corporation N.V. (LeasePlan) is sinds 24 september 1993 in het bezit van een bankvergunning en is derhalve gerechtigd om een garantieaanvraag in te dienen bij het Ministerie van Financiën. LeasePlan is bevoegd naast haar Leaseactiviteiten (haar specialisatie) ook andere activiteiten uit te voeren, waaronder:

  • gelden aantrekken vanuit het publiek;
  • verstrekken van leningen;
  • uitgifte en beheer van betaalmiddelen zoals credit cards, kredietbrieven en reischeques;
  • verrichten van transacties voor eigen rekening van cliënten met betrekking tot geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten): en
  • vermogensbeheer en vermogensadvisering.

Procedure

Iedere bank die in aanmerking wil komen dient een aanvraagformulier in te dienen voor elke nieuwe lening. DNB wordt iedere keer geconsulteerd om te beoordelen of een bank bij aanvraag voldoende solvabel is en de lening past binnen het liquiditeitsschema waar zij een staatsgarantie voor willen krijgen. Hierbij toetst De Nederlandsche Bank of er sprake is van herfinanciering.

Ook de aanvraag van LeasePlan is ten aanzien van de bovenstaande punten grondig onderzocht. Conclusie van dit onderzoek was dat aan alle criteria is voldaan, waarna de garantie is verstrekt. Snelle en zorgvuldige afhandeling van aanvragen is van essentieel voor de goede werking van de garantieregeling.

Hoogachtend,
de Minister van Financiën,

Wouter Bos

[1] Antwoord naar aanleiding van de vraag van de Commissie Financiën van 20 oktober 2008 met kenmerk 2008D17185
[2] http://www.registers.dnb.nl/dnb/default.ashx?FolderID=2039&LanguageID=NLD